Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
Tlačiť

Stanovy Slovenskej spoločnosti aktuárov

Článok 1
Všeobecné ustanovenia o spoločnosti

 1. Názov organizácie je Slovenská spoločnosť aktuárov, v skratke SSA, v angličtine Slovak Society of Actuaries, (ďalej len „spoločnosť“). Sídlom spoločnosti je Bratislava, Žitná 14/b, PSČ 836 01.
 2. Spoločnosť je dobrovoľné združenie aktuárov a iných odborníkov z oblasti finančného trhu.
 3. Aktuár je profesionál, ktorý je schopný svoje matematické, štatistické a ekonomické vedomosti využiť na prognózovanie budúcich finančných tokov, kapitálových požiadaviek a na oceňovanie a ohodnocovanie najmä finančných a poistných rizík vo finančných inštitúciách a v ďalších oblastiach.

Článok 2
Ciele spoločnosti

 1. Postavenie profesie aktuára
  Spoločnosť presadzuje navonok záujmy svojich členov a snaží sa o upevnenie postavenia profesie aktuára vrátane aktuára v riadení rizík (ERM ) v oblasti finančného trhu.
 2. Profesionalizmus členov spoločnosti
  Spoločnosť sa snaží zabezpečiť, aby jej členovia vykonávali svoje povinnosti korektne a na profesionálnej úrovni v súlade s kódexom člena SSA. Za týmto účelom spoločnosť organizuje pre svojich členov seminár o profesionalizme. V prípade pochybností o profesionalite členov SSA sa postupuje v zmysle platného disciplinárneho poriadku SSA.
 3. Štandardy práce člena spoločnosti
  Spoločnosť postupne vytvára nové a aktualizuje existujúce štandardy práce člena spoločnosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na prácu aktuára, podporuje ich zavedenie do praxe a vyžaduje ich uplatňovanie členmi spoločnosti. Spoločnosť vydáva a aktualizuje aj procedúry na tvorbu štandardov práce člena spoločnosti. Spoločnosť usiluje o konvergenciu štandardov práce člena spoločnosti s medzinárodnými štandardami vydávanými napr. IAA , AAE .
 4. Riešenie aktuálnych problémov
  Spoločnosť sa snaží zabezpečiť riešenie aktuálnych odborných problémov, preto vytvára, na základe podnetov od členov alebo podnetov z externého prostredia, pracovné skupiny na ich diskusiu a riešenie.
 5. Požiadavky na členstvo v spoločnosti
  Spoločnosť stanovuje požiadavky na členstvo v spoločnosti, a to ako v oblasti vzdelania člena, tak aj v ďalších oblastiach. Požiadavky na aktuárske vzdelanie sú definované v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA (ďalej len „sylaby“) v súlade s požiadavkami medzinárodných organizácií, ktorých je spoločnosť členom. Požiadavky na člena spoločnosti sa líšia v závislosti od typu členstva.
 6. Verejnoprospešná angažovanosť
  Spoločnosť sa snaží, v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, Slovenskou asociáciou poisťovní a ďalšími organizáciami a inštitúciami finančného trhu, návrhmi na legislatívne zmeny prispievať k vytváraniu korektných a transparentných pravidiel podnikania na finančnom trhu.
 7. Podpora vzdelávania a osvetovej činnosti
  Spoločnosť presadzuje rozvíjanie vedných odborov, zaoberajúcich sa komplexnými riešeniami otázok v oblastiach aktuárstva a riadenia rizík, ktorých súčasťou sú: finančná a aktuárska matematika, štatistické metódy a ich aplikácie, finančná ekonómia a jej aplikácie, investície a ich riadenie, princípy aktuárskeho manažmentu, stochastické modelovanie, oceňovanie a riadenie rizík a kapitálových požiadaviek, ako aj ďalšie odvodené disciplíny. Spoločnosť organizuje prednášky a semináre určené pre členov spoločnosti aj pre širšiu odbornú verejnosť. Spoločnosť vytvára podmienky a pravidlá pre permanentné vzdelávanie svojich členov.
 8. Spolupráca s vysokými školami
  Spoločnosť vyvíja činnosť zameranú na prenos nových poznatkov a vzájomnú spoluprácu s akademickou pôdou s cieľom dosiahnuť koordinovaný postup v oblasti aktuárskeho a „ERM“ vzdelávania a zosúladiť obsah akademických študijných programov so sylabami.
 9. Zahraničná spolupráca
  Spoločnosť spolupracuje s partnerskými spoločnosťami v zahraničí s osobitným zreteľom na ostatné štáty Európskej únie (EÚ). Spoločnosť sa podieľa na aktivitách medzinárodných organizácií združujúcich spoločnosti aktuárov, a to najmä IAA a AAE. Spoločnosť sa bude uchádzať o členstvo aj v ďalších medzinárodných profesijných organizáciách, ak prax ukáže takúto potrebu.

Článok 3
Hospodárenie spoločnosti

 1. Spoločnosť je nezisková organizácia.
 2. Hospodárenie spoločnosti vychádza zo všeobecne platných pravidiel pre hospodárenie občianskych združení.
 3. Spoločnosť vynakladá finančné prostriedky najmä na aktivity spojené s dosahovaním cieľov spoločnosti v súlade s článkom 2 a rozpočtom schváleným Valným zhromaždením členov spoločnosti. Rada spoločnosti má oprávnenie disponovať s finančnými prostriedkami spoločnosti na základe zásad hospodárenia schválených Valným zhromaždením.
 4. Zdroje príjmov spoločnosti tvoria príspevky členov spoločnosti a dary a príjmy plynúce z 2 % z daní.

Článok 4
Základné dokumenty spoločnosti

 1. Základnými dokumentmi spoločnosti sú:

 2. Základné dokumenty sú schvaľované valným zhromaždením členov spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“).
 3. Rozhodnutia VZ upravujú a dopĺňajú niektoré ustanovenia stanov spoločnosti a sú záväzné pre všetkých jej členov.
 4. Základné dokumenty sú prístupné členom na internetovej adrese www.aktuar.sk alebo na vyžiadanie poskytnuté tajomníkom spoločnosti.

Článok 5
Získanie členstva v spoločnosti

 1. Členom spoločnosti sa môže stať každá osoba, ktorá o členstvo požiada písomnou alebo elektronickou formou, a ktorá spĺňa požiadavky určené týmito stanovami, sylabami a príslušnými rozhodnutiami VZ .
 2. Spoločnosť rozlišuje nasledovné druhy členstva, kde podmienky získania sú definované rozhodnutiami VZ:
  • kvalifikovaný aktuár SSA,
  • člen SSA.
 3. Spoločnosť umožňuje aj iné formy členstva, o vzniku ktorých rozhoduje Rada spoločnosti, pričom takíto členovia majú špeciálne práva a povinnosti, a to:
  • ašpirant na členstvo v SSA (článok 13),
  • sympatizant SSA (článok 13a),
  • čestný člen SSA (článok 14).
 4. V prípade, že člen spoločnosti písomne požiada o zmenu typu členstva, Rada spoločnosti alebo ňou poverená komisia spoločnosti preskúma jeho žiadosť. Pokiaľ sú splnené požiadavky na zmenu, táto mu bude umožnená a Rada spoločnosti informuje žiadateľa o zmene typu členstva.
 5. Na získanie členstva v spoločnosti nie je právny nárok.
 6. Zoznam členov spoločnosti je zverejnený na www.aktuar.sk.

Článok 6
Práva a povinnosti členov spoločnosti

 1. Všetci členovia spoločnosti majú právo:
  • zúčastňovať sa podujatí organizovaných spoločnosťou pre svojich členov,
  • byť informovaní o aktivitách spoločnosti a o uzneseniach orgánov spoločnosti,
  • podávať rade a komisiám spoločnosti návrhy, námety, žiadosti, pripomienky a žiadať ich vybavenie, vysvetlenie postupu alebo rozhodnutí.
 2. Členovia spoločnosti podľa článku 5 ods. 2 majú právo aj:
  • hlasovať a voliť orgány spoločnosti,
  • byť volený do orgánov spoločnosti,
  • zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii základných dokumentov spoločnosti a stanov spoločnosti,
  • byť členom komisie alebo pracovnej skupiny spoločnosti.
 3. Kvalifikovaný aktuár má naviac právo:
  • byť členom komisií a pracovných skupín medzinárodných organizácií vytvorených na riešenie aktuálnych problémov,
  • byť zástupcom spoločnosti v medzinárodných organizáciách združujúcich spoločnosti aktuárov,
  • využívať práva plného resp. kvalifikovaného člena zahraničných aktuárskych spoločností vyplývajúce z medzinárodných dohovorov uzatvorených spoločnosťou,
  • prezentovať sa ako kvalifikovaný aktuár SSA.
 4. Všetci členovia spoločnosti sú povinní:
  • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy spoločnosti, rozhodnutia VZ, kódex člena SSA, a ostatné dokumenty schválené valným zhromaždením a rozhodnutia rady prijaté v súlade so základnými dokumentmi SSA,
  • dodržiavať relevantné štandardy práce člena SSA podľa ich záväznosti,
  • platiť členské príspevky, podľa článku 16, ak nie je stanovené inak v týchto Stanovách.
 5. Členovia spoločnosti podľa článku 5 ods. 2 sú povinní aj:
  • dodržiavať pravidlá permanentného vzdelávania členov SSA.
 6. Kvalifikovaný aktuár má naviac aj povinnosť:
  • dodržiavať dohovory uzatvorené spoločnosťou vyplývajúce z jej členstva v medzinárodných organizáciách.

Článok 7
Pozastavenie, zmena a zánik členstva

 1. V prípade, že si člen neplní povinnosti prislúchajúce jeho členstvu vyplývajúce zo základných dokumentov, môže mu byť jeho členstvo v spoločnosti radou odňaté, po príslušných procedurálnych náležitostiach podľa týchto Stanov alebo Disciplinárneho poriadku spoločnosti.
 2. Pozastavenie a zánik členstva sa riadi príslušným rozhodnutím VZ.
 3. Zánik členstva nastáva aj v prípade, že člen oznámi spoločnosti zrušenie svojho členstva v SSA.

Článok 8
Orgány spoločnosti

 1. Orgánmi spoločnosti sú:
  • Valné zhromaždenie členov spoločnosti,
  • Rada spoločnosti (ďalej len rada),
  • Disciplinárna komisia,
  • Kontrolór hospodárenia.
 2. Členstvo vo viacerých orgánoch spoločnosti, okrem valného zhromaždenia, je nezlučiteľné.

Článok 9
Valné zhromaždenie členov spoločnosti

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
  • rozhodovanie o zmene a doplnení stanov,
  • schvaľovanie základných dokumentov spoločnosti,
  • rozhodovanie o voľbe do ostatných orgánov spoločnosti a o odvolaní z ostatných orgánov spoločnosti,
  • rozhodovanie o zániku spoločnosti,
  • prijímanie rozhodnutí súvisiacich s členstvom v medzinárodných organizáciách (napr. medzinárodné dohovory, zmluvy atď.),
  • prejednávanie správ členov rady,
  • schvaľovanie zásad hospodárenia spoločnosti,
  • schvaľovanie rozpočtu a výsledkov hospodárenia spoločnosti,
  • prejednávanie správy kontrolóra hospodárenia a správ komisií,
  • rozhodovanie o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou spoločnosti, ktoré tieto stanovy zverujú do jeho pôsobnosti, alebo o ktorých riešenie požiada rada.
 2. Návrhy na zmenu stanov a rozhodnutí VZ musia byť členom k dispozícii na pripomienkovanie najmenej mesiac pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom majú byť tieto zmeny prerokované.
 3. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát do roka v termíne, ktorý určí rada. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia spolu s jeho programom zašle rada všetkým členom najneskôr 15 dní pred konaním valného zhromaždenia. Rada zvolá mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia vždy, keď o to písomne požiada aspoň ¼ členov spoločnosti, a to do štyroch týždňov od podania návrhu na jeho zvolanie rade.
 4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov, alebo ak po hodine od predpokladaného začiatku je prítomná aspoň 1/5 členov za predpokladu, že Valné zhromaždenie bolo riadne zvolané. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých zúčastnených členov spoločnosti s právom hlasovať. S výnimkou hlasovania o zániku spoločnosti kde je potrebný súhlas aspoň 1/3 členov za predpokladu, že Valné zhromaždenie bolo riadne zvolané.

Článok 10
Rada spoločnosti

 1. Rada je výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti v období medzi dvomi za sebou nasledujúcimi valnými zhromaždeniami a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
  • zvoláva valné zhromaždenie,
  • určuje strategické zameranie spoločnosti,
  • podáva valnému zhromaždeniu návrhy znenia nových a zmien už platných rozhodnutí VZ,
  • plní povinnosti, ktoré jej plynú z platných základných dokumentov SSA uvedených v článku 4 ods.1,
  • vyhlasuje štandardy práce člena SSA v zmysle Procedúr na tvorbu štandardov práce člena SSA,
  • rozhoduje o členských otázkach spoločnosti podľa príslušného rozhodnutia VZ,
  • podáva valnému zhromaždeniu odporúčanie na udelenie postavenia čestného člena spoločnosti,
  • rozhoduje o udelení a odňatí štatútu kolektívneho pozorovateľa,
  • schvaľuje zástupcov spoločnosti v medzinárodných organizáciách združujúcich spoločnosti aktuárov,
  • rozhoduje o vzniku a zániku komisií určených na realizáciu cieľov spoločnosti, napr. komisie pre vzdelávanie, komisie pre štandardy práce člena SSA, a pod.,
  • prijíma písomné podnety od členov vedúce k napĺňaniu cieľov spoločnosti uvedených v článku 2.
 2. Rada priebežne hodnotí stanovy a základné dokumenty spoločnosti a potrebné návrhy na ich zmenu a doplnenie predkladá valnému zhromaždeniu najmenej raz za tri roky.
 3. Radu tvorí predseda spoločnosti, podpredseda, tajomník, hospodár a ďalší piati členovia spoločnosti. Členovia rady sú volení valným zhromaždením podľa volebného poriadku SSA. Funkčné obdobie členov rady je trojročné. Funkčné obdobie členov rady sa neskončí pred zvolením nových členov rady.
 4. Zasadnutia rady sa konajú pravidelne a vždy, keď o to požiada predseda alebo iní traja členovia rady po oznámení ostatným členom rady. Rada je uznášaniaschopná, keď je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rada sa musí konať a byť uznášaniaschopná minimálne raz ročne vždy pred valným zhromaždením, aspoň jeden mesiac pred jeho konaním.
 5. Predseda je volený valným zhromaždením a je najvyšším výkonným predstaviteľom spoločnosti. Predseda koná v mene spoločnosti v externých záležitostiach, riadi činnosť rady a predsedá valnému zhromaždeniu. Dbá o dodržiavanie stanov spoločnosti, uznesení rady, kódexu člena SSA, ako aj ostatných záväzných dokumentov spoločnosti. Predseda dbá o napĺňanie strategického zámeru spoločnosti vedúce k splneniu cieľov spoločnosti podľa článku 2.
 6. Podpredseda spoločnosti je volený radou, prioritne je to predchádzajúci predseda spoločnosti. Podpredseda pomáha predsedovi pri plnení povinností, ktoré mu predseda určí a v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu preberá všetky práva a povinnosti predsedu.
 7. Tajomník je volený radou. Tajomník je zodpovedný za včasné informovanie členov spoločnosti o pripravovaných akciách a včasné vybavenie korešpondencie spoločnosti, vedie agendu o členoch spoločnosti a archív spoločnosti. .
 8. Hospodár je volený radou a zodpovedá za hospodárenie spoločnosti v zmysle platných predpisov a ustanovení základných dokumentov.

Článok 11
Disciplinárna komisia

 1. Slovenská spoločnosť aktuárov v zmysle článku 8 zriaďuje disciplinárnu komisiu, ktorá je orgánom spoločnosti voleným valným zhromaždením. Funkčné obdobie Disciplinárnej komisie je trojročné a neskončí pred zvolením novej Disciplinárnej komisie. Úlohou disciplinárnej komisie je prijímanie podnetov a sťažností na členov spoločnosti a v prípade ich opodstatnenosti podávanie návrhu na začatie disciplinárneho konania.
 2. Zriadenie, postavenie a úlohy disciplinárnej komisie, ďalej postup orgánov spoločnosti pri riešení sťažností v disciplinárnom konaní a pri ukladaní disciplinárnych sankcií upravuje disciplinárny poriadok spoločnosti.

Článok 12
Kontrolór hospodárenia

 1. Kontrolór hospodárenia je zodpovedný za kontrolu, či hospodárenie spoločnosti je v súlade s účtovnými predpismi, zásadami hospodárenia spoločnosti a či účtovná evidencia je prehľadná, úplná a vecne správna. Najmenej raz ročne vykoná kontrolu hospodárenia spoločnosti v súčinnosti s hospodárom spoločnosti.
 2. Kontrolór hospodárenia je povinný podať správu o vykonaní kontroly a potvrdenie súladu podľa bodu 1 valnému zhromaždeniu minimálne raz ročne, v súlade s článkom 9 ods. 1. V prípade zistených nedostatkov má povinnosť bez zbytočného odkladu informovať radu.
 3. Kontrolór hospodárenia je volený valným zhromaždením podľa volebného poriadku SSA. Funkčné obdobie kontrolóra hospodárenia je trojročné a neskončí pred zvolením nového kontrolóra hospodárenia.

Článok 13
Ašpirant na členstvo v spoločnosti

 1. Osoba, ktorá zatiaľ nespĺňa požiadavky na členstvo v spoločnosti a má záujem zúčastňovať sa aktivít spoločnosti ako aj záujem získať členstvo akonáhle splní požiadavky, môže požiadať o postavenie ašpiranta na členstvo v spoločnosti. O schválení žiadosti rozhoduje rada.

Článok 13a
Sympatizant SSA

 1. Fyzická osoba, ktorá má priateľský postoj k spoločnosti a prispieva k vývoju aktuárskej profesie na Slovensku, a súčasne spĺňa požiadavky stanovené základnými dokumentami spoločnosti sa môže stať sympatizantom SSA po predložení písomnej žiadosti rade spoločnosti. O priznaní a zrušení členstva rozhoduje rada.

Článok 14
Čestný člen spoločnosti

 1. Osoba, ktorá výnimočne prispela k vývoju aktuárskej profesie na Slovensku, sa môže stať čestným členom spoločnosti (ďalej len čestný člen). O udelení postavenia čestného člena rozhoduje valné zhromaždenie na odporúčanie rady.
 2. Čestný člen nie je členom spoločnosti, teda nemôže hlasovať, voliť orgány spoločnosti a byť volený do orgánov spoločnosti.
 3. Čestný člen má právo zúčastňovať sa všetkých podujatí, na ktorých sa môže zúčastniť každý člen spoločnosti, pokiaľ rada z dôvodu dôvernosti podujatia nerozhodne inak.
 4. Čestný člen nemá povinnosť platiť príspevky.
 5. Čestné členstvo zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia v prípade, ak čestný člen svojim konaním poškodil dobré meno spoločnosti.

Článok 15
Kolektívny pozorovateľ

 1. Poisťovňa alebo iná inštitúcia pôsobiaca na finančnom trhu môže požiadať o štatút kolektívneho pozorovateľa. O udelení a odňatí štatútu kolektívneho pozorovateľa rozhoduje rada. Kolektívny pozorovateľ nie je členom spoločnosti.
 2. Úlohou kolektívneho pozorovateľa je podpora spoločnosti pri dosahovaní jej cieľov.
 3. Kolektívneho pozorovateľa môžu zastupovať v spoločnosti maximálne 2 fyzické osoby, ktoré určí vedenie inštitúcie. Tieto osoby nemôžu hlasovať, voliť orgány spoločnosti a byť volené do orgánov spoločnosti.
 4. Zástupcovia kolektívneho pozorovateľa majú právo zúčastňovať sa všetkých podujatí, na ktorých sa môže zúčastniť každý člen spoločnosti, pokiaľ rada z dôvodu dôvernosti podujatia nerozhodne inak.

Článok 16
Príspevky členov

 1. Príspevky členov SSA sú splatné 1. apríla daného kalendárneho roka. V roku prijatia za člena spoločnosti, zmeny typu členstva, resp. prijatia za ašpiranta na členstvo sa príspevok platí v plnej výške, pokiaľ prijatie nastane v prvom polroku daného roka, inak vo výške polovice stanoveného príspevku. Takýto príspevok je splatný 2 mesiace od doručenia oznámenia o prijatí, resp. zmene typu členstva.
 2. O výške členských príspevkov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh rady.
 3. Rada môže umožniť platenie zníženého príspevku, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené príslušným rozhodnutím VZ.

Článok 17
Zánik spoločnosti

 1. Spoločnosť zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Návrh na rozpustenie spoločnosti alebo zlúčenie s iným združením podáva:
  • rada nadpolovičnou väčšinou riadne zvolených členov rady, alebo
  • najmenej tretina členov spoločnosti podľa článku 5 ods. 2.
 3. O zániku spoločnosti alebo zlúčení s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie.
 4. Pri zániku spoločnosti vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor spoločnosti určený valným zhromaždením.

Článok 18
Účinnosť

 1. Tieto stanovy boli schválené na valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov konanom dňa 26.03.2018 a nadobúdajú účinnosť dňom, kedy ich vezme na vedomie Ministerstvo vnútra SR.
 2. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa predchádzajúce stanovy schválené dňa 28. 3. 2017 rušia.

ARCHÍV


Stanovy Slovenskej spoločnosti aktuárov

Článok 1
Všeobecné ustanovenia o spoločnosti

 1. Názov organizácie je Slovenská spoločnosť aktuárov, v skratke SSA, v angličtine Slovak Society of Actuaries, (ďalej len „spoločnosť“). Sídlom spoločnosti je Bratislava, Žitná 14/b, PSČ 836 01.
 2. Spoločnosť je dobrovoľné združenie aktuárov a iných odborníkov z oblasti finančného trhu.
 3. Aktuár je profesionál, ktorý je schopný svoje matematické, štatistické a ekonomické vedomosti využiť na prognózovanie budúcich finančných tokov, kapitálových požiadaviek a na oceňovanie a ohodnocovanie najmä finančných a poistných rizík vo finančných inštitúciách a v ďalších oblastiach.

Článok 2
Ciele spoločnosti

 1. Postavenie profesie aktuára
  Spoločnosť presadzuje navonok záujmy svojich členov a snaží sa o upevnenie postavenia profesie aktuára vrátane aktuára v riadení rizík (ERM ) v oblasti finančného trhu.

 2. Profesionalizmus členov spoločnosti
  Spoločnosť sa snaží zabezpečiť, aby jej členovia vykonávali svoje povinnosti korektne a na profesionálnej úrovni v súlade s kódexom člena SSA. Za týmto účelom spoločnosť organizuje pre svojich členov seminár o profesionalizme. V prípade pochybností o profesionalite členov SSA sa postupuje v zmysle platného disciplinárneho poriadku SSA.

 3. Štandardy práce člena spoločnosti
  Spoločnosť postupne vytvára nové a aktualizuje existujúce štandardy práce člena spoločnosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na prácu aktuára, podporuje ich zavedenie do praxe a vyžaduje ich uplatňovanie členmi spoločnosti.
  Spoločnosť vydáva a aktualizuje aj procedúry na tvorbu štandardov práce člena spoločnosti.
  Spoločnosť usiluje o konvergenciu štandardov práce člena spoločnosti s medzinárodnými štandardami vydávanými napr. IAA , GC .

 4. Riešenie aktuálnych problémov
  Spoločnosť sa snaží zabezpečiť riešenie aktuálnych odborných problémov, preto vytvára, na základe podnetov od členov alebo podnetov z externého prostredia, pracovné skupiny na ich diskusiu a riešenie.

 5. Požiadavky na členstvo v spoločnosti
  Spoločnosť stanovuje požiadavky na členstvo v spoločnosti, a to ako v oblasti vzdelania člena, tak aj v ďalších oblastiach. Požiadavky na aktuárske vzdelanie sú definované v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA (ďalej len „sylaby“) v súlade s požiadavkami medzinárodných organizácií, ktorých je spoločnosť členom. Požiadavky na člena spoločnosti sa líšia v závislosti od typu členstva.

 6. Verejnoprospešná angažovanosť
  Spoločnosť sa snaží, v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, Slovenskou asociáciou poisťovní a ďalšími organizáciami a inštitúciami finančného trhu, návrhmi na legislatívne zmeny prispievať k vytváraniu korektných a transparentných pravidiel podnikania na finančnom trhu.

 7. Podpora vzdelávania a osvetovej činnosti
  Spoločnosť presadzuje rozvíjanie vedných odborov, zaoberajúcich sa komplexnými riešeniami otázok v oblastiach aktuárstva a riadenia rizík, ktorých súčasťou sú: finančná a aktuárska matematika, štatistické metódy a ich aplikácie, finančná ekonómia a jej aplikácie, investície a ich riadenie, princípy aktuárskeho manažmentu, stochastické modelovanie, oceňovanie a riadenie rizík a kapitálových požiadaviek, ako aj ďalšie odvodené disciplíny. Spoločnosť organizuje prednášky a semináre určené pre členov spoločnosti aj pre širšiu odbornú verejnosť. Spoločnosť vytvára podmienky a pravidlá pre permanentné vzdelávanie svojich členov.

 8. Spolupráca s vysokými školami
  Spoločnosť vyvíja činnosť zameranú na prenos nových poznatkov a vzájomnú spoluprácu s akademickou pôdou s cieľom dosiahnuť koordinovaný postup v oblasti aktuárskeho a „ERM“ vzdelávania a zosúladiť obsah akademických študijných programov so sylabami.

 9. Zahraničná spolupráca
  Spoločnosť spolupracuje s partnerskými spoločnosťami v zahraničí s osobitným zreteľom na ostatné štáty Európskej únie (EÚ). Spoločnosť sa podieľa na aktivitách medzinárodných organizácií združujúcich spoločnosti aktuárov, a to najmä IAA a GC. Spoločnosť sa bude uchádzať o členstvo aj v ďalších medzinárodných profesijných organizáciách, ak prax ukáže takúto potrebu.

Článok 3
Hospodárenie spoločnosti

 1. Spoločnosť je nezisková organizácia.
 2. Hospodárenie spoločnosti vychádza zo všeobecne platných pravidiel pre hospodárenie občianskych združení.
 3. Spoločnosť vynakladá finančné prostriedky najmä na aktivity spojené s dosahovaním cieľov spoločnosti v súlade s článkom 2 a rozpočtom schváleným Valným zhromaždením členov spoločnosti. Rada spoločnosti má oprávnenie disponovať s finančnými prostriedkami spoločnosti na základe zásad hospodárenia schválených Valným zhromaždením.
 4. Zdroje príjmov spoločnosti tvoria príspevky členov spoločnosti, dary a príjmy plynúce z 2 % z daní.

Článok 4
Základné dokumenty spoločnosti

 1. Základnými dokumentmi spoločnosti sú:
 2. Základné dokumenty sú schvaľované valným zhromaždením členov spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“).
 3. Rozhodnutia VZ upravujú a dopĺňajú niektoré ustanovenia stanov spoločnosti a sú záväzné pre všetkých jej členov.
 4. Základné dokumenty sú prístupné členom na internetovej adrese www.aktuar.sk alebo na vyžiadanie poskytnuté tajomníkom spoločnosti.

Článok 5
Získanie členstva v spoločnosti

 1. Členom spoločnosti sa môže stať každá osoba, ktorá o členstvo požiada písomnou alebo elektronickou formou, a ktorá spĺňa požiadavky určené týmito stanovami, sylabami a príslušnými rozhodnutiami VZ .
 2. Spoločnosť rozlišuje nasledovné druhy členstva, kde podmienky získania sú definované rozhodnutiami VZ:
  • kvalifikovaný aktuár SSA,
  • člen SSA.
 3. Spoločnosť umožňuje aj iné formy členstva, o vzniku ktorých rozhoduje Rada spoločnosti, pričom takíto členovia majú špeciálne práva a povinnosti, a to:
  • ašpirant na členstvo v SSA (článok 13),
  • asociovaný člen SSA (článok 13a),
  • čestný člen SSA (článok 14).
 4. V prípade, že člen spoločnosti písomne požiada o zmenu typu členstva, Rada spoločnosti alebo ňou poverená komisia spoločnosti preskúma jeho žiadosť. Pokiaľ sú splnené požiadavky na zmenu, táto mu bude umožnená a Rada spoločnosti informuje žiadateľa o zmene typu členstva.
 5. Na získanie členstva v spoločnosti nie je právny nárok.
 6. Zoznam členov spoločnosti je zverejnený na www.aktuar.sk.

Článok 6
Práva a povinnosti členov spoločnosti

 1. Všetci členovia spoločnosti majú právo:
  • zúčastňovať sa podujatí organizovaných spoločnosťou pre svojich členov,
  • byť informovaní o aktivitách spoločnosti a o uzneseniach orgánov spoločnosti,
  • podávať rade a komisiám spoločnosti návrhy, námety, žiadosti, pripomienky a žiadať ich vybavenie, vysvetlenie postupu alebo rozhodnutí.
 2. Členovia spoločnosti podľa článku 5 ods. 2 majú právo aj:
  • hlasovať a voliť orgány spoločnosti,
  • byť volený do orgánov spoločnosti,
  • zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii základných dokumentov spoločnosti a stanov spoločnosti,
  • byť členom komisie alebo pracovnej skupiny spoločnosti.
 3. Kvalifikovaný aktuár má naviac právo:
  • byť členom komisií a pracovných skupín medzinárodných organizácií vytvorených na riešenie aktuálnych problémov,
  • byť zástupcom spoločnosti v medzinárodných organizáciách združujúcich spoločnosti aktuárov,
  • využívať práva plného resp. kvalifikovaného člena zahraničných aktuárskych spoločností vyplývajúce z medzinárodných dohovorov uzatvorených spoločnosťou,
  • prezentovať sa ako kvalifikovaný aktuár SSA.
 4. Všetci členovia spoločnosti sú povinní:
  • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy spoločnosti, rozhodnutia VZ, kódex člena SSA, a ostatné dokumenty schválené valným zhromaždením a rozhodnutia rady prijaté v súlade so základnými dokumentmi SSA,
  • dodržiavať relevantné štandardy práce člena SSA podľa ich záväznosti,
  • platiť členské príspevky, podľa článku 16, ak nie je stanovené inak v týchto Stanovách.
 5. Členovia spoločnosti podľa článku 5 ods. 2 sú povinní aj:
  • dodržiavať pravidlá permanentného vzdelávania členov SSA.
 6. Kvalifikovaný aktuár má naviac aj povinnosť:
  • dodržiavať dohovory uzatvorené spoločnosťou vyplývajúce z jej členstva v medzinárodných organizáciách.

Článok 7
Pozastavenie, zmena a zánik členstva

 1. V prípade, že si člen neplní povinnosti prislúchajúce jeho členstvu vyplývajúce zo základných dokumentov, môže mu byť jeho členstvo v spoločnosti radou odňaté, po príslušných procedurálnych náležitostiach podľa týchto Stanov alebo Disciplinárneho poriadku spoločnosti.
 2. Pozastavenie a zánik členstva sa riadi príslušným rozhodnutím VZ.
 3. Zánik členstva nastáva aj v prípade, že člen oznámi spoločnosti zrušenie svojho členstva v SSA.

Článok 8
Orgány spoločnosti

 1. Orgánmi spoločnosti sú:
  • Valné zhromaždenie členov spoločnosti,
  • Rada spoločnosti (ďalej len rada),
  • Disciplinárna komisia,
  • Kontrolór hospodárenia.
 2. Členstvo vo viacerých orgánoch spoločnosti, okrem valného zhromaždenia, je nezlučiteľné.

Článok 9
Valné zhromaždenie členov spoločnosti

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
  • rozhodovanie o zmene a doplnení stanov,
  • schvaľovanie základných dokumentov spoločnosti,
  • rozhodovanie o voľbe do ostatných orgánov spoločnosti a o odvolaní z ostatných orgánov spoločnosti,
  • rozhodovanie o zániku spoločnosti,
  • prijímanie rozhodnutí súvisiacich s členstvom v medzinárodných organizáciách (napr. medzinárodné dohovory, zmluvy atď.),
  • prejednávanie správ členov rady,
  • schvaľovanie zásad hospodárenia spoločnosti,
  • schvaľovanie rozpočtu a výsledkov hospodárenia spoločnosti,
  • prejednávanie správy kontrolóra hospodárenia a správ komisií,
  • rozhodovanie o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou spoločnosti, ktoré tieto stanovy zverujú do jeho pôsobnosti, alebo o ktorých riešenie požiada rada.
 2. Návrhy na zmenu stanov a rozhodnutí VZ musia byť členom k dispozícii na pripomienkovanie najmenej mesiac pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom majú byť tieto zmeny prerokované.
 3. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát do roka v termíne, ktorý určí rada. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia spolu s jeho programom zašle rada všetkým členom najneskôr 15 dní pred konaním valného zhromaždenia. Rada zvolá mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia vždy, keď o to písomne požiada aspoň ¼ členov spoločnosti, a to do štyroch týždňov od podania návrhu na jeho zvolanie rade.
 4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov, alebo ak po hodine od predpokladaného začiatku je prítomná aspoň 1/5 členov za predpokladu, že Valné zhromaždenie bolo riadne zvolané. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých zúčastnených členov spoločnosti s právom hlasovať. S výnimkou hlasovania o zániku spoločnosti kde je potrebný súhlas aspoň 1/3 členov za predpokladu, že Valné zhromaždenie bolo riadne zvolané.

Článok 10
Rada spoločnosti

 1. Rada je výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti v období medzi dvomi za sebou nasledujúcimi valnými zhromaždeniami a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
  • zvoláva valné zhromaždenie,
  • určuje strategické zameranie spoločnosti,
  • podáva valnému zhromaždeniu návrhy znenia nových a zmien už platných rozhodnutí VZ,
  • plní povinnosti, ktoré jej plynú z platných základných dokumentov SSA uvedených v článku 4 ods.1,
  • vyhlasuje štandardy práce člena SSA v zmysle Procedúr na tvorbu štandardov práce člena SSA,
  • rozhoduje o členských otázkach spoločnosti podľa príslušného rozhodnutia VZ,
  • podáva valnému zhromaždeniu odporúčanie na udelenie postavenia čestného člena spoločnosti,
  • rozhoduje o udelení a odňatí štatútu kolektívneho pozorovateľa,
  • schvaľuje zástupcov spoločnosti v medzinárodných organizáciách združujúcich spoločnosti aktuárov,
  • rozhoduje o vzniku a zániku komisií určených na realizáciu cieľov spoločnosti, napr. komisie pre vzdelávanie, komisie pre štandardy práce člena SSA, a pod.,
  • prijíma písomné podnety od členov vedúce k napĺňaniu cieľov spoločnosti uvedených v článku 2.
 2. Rada priebežne hodnotí stanovy a základné dokumenty spoločnosti a potrebné návrhy na ich zmenu a doplnenie predkladá valnému zhromaždeniu najmenej raz za tri roky.
 3. Radu tvorí predseda spoločnosti, podpredseda, tajomník, hospodár a ďalší piati členovia spoločnosti. Členovia rady sú volení valným zhromaždením podľa volebného poriadku SSA. Funkčné obdobie členov rady je dvojročné. Funkčné obdobie členov rady sa neskončí pred zvolením nových členov rady.
 4. Zasadnutia rady sa konajú pravidelne a vždy, keď o to požiada predseda alebo iní traja členovia rady po oznámení ostatným členom rady. Rada je uznášaniaschopná, keď je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rada sa musí konať a byť uznášaniaschopná minimálne raz ročne vždy pred valným zhromaždením, aspoň jeden mesiac pred jeho konaním.
 5. Predseda je volený valným zhromaždením a je najvyšším výkonným predstaviteľom spoločnosti. Predseda koná v mene spoločnosti v externých záležitostiach, riadi činnosť rady a predsedá valnému zhromaždeniu. Dbá o dodržiavanie stanov spoločnosti, uznesení rady, kódexu člena SSA, ako aj ostatných záväzných dokumentov spoločnosti. Predseda dbá o napĺňanie strategického zámeru spoločnosti vedúce k splneniu cieľov spoločnosti podľa článku 2.
 6. Podpredseda spoločnosti je volený radou, prioritne je to predchádzajúci predseda spoločnosti. Podpredseda pomáha predsedovi pri plnení povinností, ktoré mu predseda určí a v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu preberá všetky práva a povinnosti predsedu.
 7. Tajomník je volený radou. Tajomník je zodpovedný za včasné informovanie členov spoločnosti o pripravovaných akciách a včasné vybavenie korešpondencie spoločnosti, vedie agendu o členoch spoločnosti a archív spoločnosti. .
 8. Hospodár je volený radou a zodpovedá za hospodárenie spoločnosti v zmysle platných predpisov a ustanovení základných dokumentov.

Článok 11
Disciplinárna komisia

 1. Slovenská spoločnosť aktuárov v zmysle článku 8 zriaďuje disciplinárnu komisiu, ktorá je orgánom spoločnosti voleným valným zhromaždením. Úlohou disciplinárnej komisie je prijímanie podnetov a sťažností na členov spoločnosti a v prípade ich opodstatnenosti podávanie návrhu na začatie disciplinárneho konania.
 2. Zriadenie, postavenie a úlohy disciplinárnej komisie, ďalej postup orgánov spoločnosti pri riešení sťažností v disciplinárnom konaní a pri ukladaní disciplinárnych sankcií upravuje disciplinárny poriadok spoločnosti.

Článok 12
Kontrolór hospodárenia

 1. Kontrolór hospodárenia je zodpovedný za kontrolu, či hospodárenie spoločnosti je v súlade s účtovnými predpismi, zásadami hospodárenia spoločnosti a či účtovná evidencia je prehľadná, úplná a vecne správna. Najmenej raz ročne vykoná kontrolu hospodárenia spoločnosti v súčinnosti s hospodárom spoločnosti.
 2. Kontrolór hospodárenia je povinný podať správu o vykonaní kontroly a potvrdenie súladu podľa bodu 1 valnému zhromaždeniu minimálne raz ročne, v súlade s článkom 9 ods. 1. V prípade zistených nedostatkov má povinnosť bez zbytočného odkladu informovať radu.
 3. Kontrolór hospodárenia je volený valným zhromaždením podľa volebného poriadku SSA. Funkčné obdobie kontrolóra hospodárenia je dvojročné a neskončí pred zvolením nového kontrolóra hospodárenia.

Článok 13
Ašpirant na členstvo v spoločnosti

 1. Osoba, ktorá zatiaľ nespĺňa požiadavky na členstvo v spoločnosti a má záujem zúčastňovať sa aktivít spoločnosti ako aj záujem získať členstvo akonáhle splní požiadavky, môže požiadať o postavenie ašpiranta na členstvo v spoločnosti. O schválení žiadosti rozhoduje rada.

Článok 13a
Asociovaný člen spoločnosti

 1. Fyzická osoba, ktorá má priateľský postoj k spoločnosti a prispieva k vývoju aktuárskej profesie na Slovensku, sa môže stať asociovaným členom spoločnosti (ďalej len asociovaný člen) po predložení písomnej žiadosti rade. O priznaní členstva rozhoduje rada.

Článok 14
Čestný člen spoločnosti

 1. Osoba, ktorá výnimočne prispela k vývoju aktuárskej profesie na Slovensku, sa môže stať čestným členom spoločnosti (ďalej len čestný člen). O udelení postavenia čestného člena rozhoduje valné zhromaždenie na odporúčanie rady.
 2. Čestný člen nie je členom spoločnosti, teda nemôže hlasovať, voliť orgány spoločnosti a byť volený do orgánov spoločnosti.
 3. Čestný člen má právo zúčastňovať sa všetkých podujatí, na ktorých sa môže zúčastniť každý člen spoločnosti, pokiaľ rada z dôvodu dôvernosti podujatia nerozhodne inak.
 4. Čestný člen nemá povinnosť platiť príspevky.
 5. Čestné členstvo zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia v prípade, ak čestný člen svojim konaním poškodil dobré meno spoločnosti.

Článok 15
Kolektívny pozorovateľ

 1. Poisťovňa alebo iná inštitúcia pôsobiaca na finančnom trhu môže požiadať o štatút kolektívneho pozorovateľa. O udelení a odňatí štatútu kolektívneho pozorovateľa rozhoduje rada. Kolektívny pozorovateľ nie je členom spoločnosti.
 2. Úlohou kolektívneho pozorovateľa je podpora spoločnosti pri dosahovaní jej cieľov.
 3. Kolektívneho pozorovateľa môžu zastupovať v spoločnosti maximálne 2 fyzické osoby, ktoré určí vedenie inštitúcie. Tieto osoby nemôžu hlasovať, voliť orgány spoločnosti a byť volené do orgánov spoločnosti.
 4. Zástupcovia kolektívneho pozorovateľa majú právo zúčastňovať sa všetkých podujatí, na ktorých sa môže zúčastniť každý člen spoločnosti, pokiaľ rada z dôvodu dôvernosti podujatia nerozhodne inak.

Článok 16
Príspevky členov

 1. Príspevky členov SSA sú splatné 1. apríla daného kalendárneho roka. V roku prijatia za člena spoločnosti, zmeny typu členstva, resp. prijatia za ašpiranta na členstvo sa príspevok platí v plnej výške, pokiaľ prijatie nastane v prvom polroku daného roka, inak vo výške polovice stanoveného príspevku. Takýto príspevok je splatný 2 mesiace od doručenia oznámenia o prijatí, resp. zmene typu členstva.
 2. O výške členských príspevkov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh rady.
 3. Rada môže umožniť platenie zníženého príspevku, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené príslušným rozhodnutím VZ.

Článok 17
Zánik spoločnosti

 1. Spoločnosť zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Návrh na rozpustenie spoločnosti alebo zlúčenie s iným združením podáva:
  • rada nadpolovičnou väčšinou riadne zvolených členov rady, alebo
  • najmenej tretina členov spoločnosti podľa článku 5 ods. 2.
 3. O zániku spoločnosti alebo zlúčení s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie.
 4. Pri zániku spoločnosti vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor spoločnosti určený valným zhromaždením.

Článok 18
Účinnosť

 1. Tieto stanovy boli schválené na valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov konanom dňa 7.6.2012 a nadobúdajú účinnosť dňom, kedy ich vezme na vedomie Ministerstvo vnútra SR.
 2. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa predchádzajúce stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS /1-900/90-11504-1 dňa 17. 3. 2006 rušia.