Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
Tlačiť

Rozhodnutia valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov

Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2022/1

Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej len spoločnosť alebo SSA) podľa článku 9 Stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie, týkajúce sa členstva v spoločnosti:

ČLÁNOK 1

Vznik členstva a požiadavky na rôzne druhy členstva v spoločnosti

 1. Členstvo v spoločnosti vzniká rozhodnutím Rady spoločnosti podľa článku 5 Stanov spoločnosti. Spoločnosť rozlišuje dva základné druhy členstva, a to: kvalifikovaný aktuár SSA a člen SSA. Umožňuje aj iné formy členstva, a to: ašpirant na členstvo v SSA, sympatizant SSA a čestný člen SSA.
 2. Rada spoločnosti sa riadi pri schvaľovaní členstva dokumentom “Kritériá a postupy na preukazovanie splnenia stanovených požiadaviek na člena a kvalifikovaného aktuára“. Tento dokument schvaľuje Rada na základe návrhu Komisie pre vzdelávanie a je zverejnený na webstranke.
 3. Požiadavky na členstvo v spoločnosti, doplňujúce Stanovy spoločnosti, sú uvedené v nasledujúcich bodoch 4.-21. tohto článku.

  Požiadavky na prijatie za kvalifikovaného aktuára SSA

 4. Kvalifikovaným aktuárom SSA podľa článku 5 ods. 2 Stanov spoločnosti môže byť každá osoba, ktorá o postavenie kvalifikovaného aktuára požiada a preukáže splnenie nasledovných požiadaviek:
  a) vedomosti a znalosti stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA,
  b) prax minimálne v trvaní 5 rokov v oblasti aktuárskej práce,
  c) permanentné vzdelávanie podľa Pravidiel permanentného vzdelávania členov SSA počas predchádzajúcich 12 mesiacov,
  d) písomné odporúčanie iného kvalifikovaného aktuára SSA alebo iného plného člena International Actuarial Association (ďalej len IAA) alebo The Actuarial Association of Europe (ďalej AAE, predtým GC),
  e) uskutočnenie verejnej prezentácie v aktuárskej oblasti počas predchádzajúcich 3 rokov,
  f) absolvovanie vzdelávania s témou Profesionalizmus počas predchádzajúcich 5 rokov,
  g) dôveryhodnosť, podľa platnej legislatívy predložením čestného prehlásenia.
 5. =
 6. Riadny člen (full member) inej aktuárskej spoločnosti, ktorá je členom AAE sa môže stať kvalifikovaným aktuárom podľa Dohovoru AAE o vzájomnom uznávaní členstva (Dohovor AAE), ak je občanom krajiny EU alebo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a o členstvo v spoločnosti požiada.
 7. Pre prijatie osoby za kvalifikovaného aktuára SSA podľa bodu 6 môže Rada spoločnosti aplikovať požiadavky uvedené v príslušnom článku Dohovoru AAE platného v čase podania žiadosti o postavenie kvalifikovaného aktuára SSA.
 8. Rada spoločnosti rozhodne o prijatí kvalifikovaného aktuára SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov spoločnosti, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti o prijatie. Rada je oprávnená požadovať dodatočné podklady potrebné pre jej rozhodnutie. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje. Ak Rada spoločnosti rozhodne o prijatí za kvalifikovaného aktuára SSA osoby podľa bodu 6, oznámi túto skutočnosť jeho materskej aktuárskej asociácii.

  Požiadavky na prijatie za člena SSA

 9. Členom SSA podľa článku 5 ods. 2 Stanov spoločnosti môže byť každá osoba, ktorá o členstvo požiada a preukáže splnenie nasledovných požiadaviek:
  a) vedomosti a znalosti stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA v rozsahu minimálne 50%,
  b) prax minimálne v trvaní 1 roka v oblasti aktuárskej práce,
  c) dôveryhodnosť, podľa platnej legislatívy predložením čestného prehlásenia.
 10. Rada spoločnosti rozhodne o prijatí člena SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov spoločnosti, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje. Rada je oprávnená požadovať dodatočné podklady potrebné pre jej rozhodnutie.

  Ašpirant na členstvo v SSA

 11. Táto forma členstva je určená výlučne pre záujemcov o druh členstva „kvalifikovaný aktuár SSA“ alebo „člen SSA“ na prechodné obdobie do splnenia požiadaviek, špecifikovaných v predchádzajúcej časti (Požiadavky na prijatie za člena SSA), o tento druh členstva je potrebné požiadať.
 12. Rada spoločnosti pri schválení prijatia za ašpiranta na členstvo v SSA rozhodne o období, za ktoré sa predpokladá, že ašpirant splní chýbajúce požiadavky na členstvo v SSA. Postavenie ašpiranta sa priznáva na takto stanovené obdobie (maximálne 3 roky).
 13. Po ukončení stanoveného obdobia musí ašpirant požiadať o prijatie za člena SSA, iba v zdôvodnených prípadoch o predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA.
 14. Ak ašpirant do 3 mesiacov po ukončení stanoveného obdobia nepožiada o prijatie za člena SSA alebo predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA, jeho postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká.
 15. Postavenie ašpiranta na členstvo môže byť predĺžené len z objektívnych dôvodov, a to najviac raz na dobu maximálne 1 roka.
 16. Ašpiranti na členstvo v SSA, ktorým bolo postavenie ašpiranta priznané pred účinnosťou tohto rozhodnutia a dohodnuté obdobie už vypršalo, do 3 mesiacov od dátumu účinnosti tohto rozhodnutia predložia Rade SSA žiadosť o prijatie za člena SSA (pokiaľ spĺňajú podmienky na členstvo), resp. žiadosť o predĺženie postavenia ašpiranta (pokiaľ ešte podmienky na členstvo nespĺňajú). Ak tak neurobia v stanovenom termíne, ich postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká uplynutím tejto lehoty.

  Sympatizant SSA

 17. Táto forma členstva je určená pre priaznivcov a podporovateľov aktivít Spoločnosti. Je potrebné o ňu požiadať. Rada spoločnosti pri schválení žiadosti záujemcu o sympatizanta SSA zváži jeho motiváciu pôsobiť ako sympatizant SSA a nie ako člen SSA podľa čl.5 ods. 2 Stanov spoločnosti.
 18. Forma členstva „sympatizant SSA“ nie je určená
  • pre osoby vykonávajúce niektorú z činností definovaných v právnych predpisoch pre oblasť poisťovníctva , a to „Aktuárska funkcia“ a „Funkcia riadenia rizík“ a s nimi súvisiace auditné a poradenské služby,
  • pre osoby zodpovedné za oceňovanie poistných produktov, tvorbu a validáciu aktuárskych modelov, a tvorbu technických rezerv a s nimi súvisiace auditné a poradenské služby.
 19. V prípade zmeny relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na splnenie podmienok uvedených v bode 18, je sympatizant SSA povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť tajomníkovi Rady spoločnosti na emailovú adresu tajomnik@aktuar.sk.
  Rada spoločnosti môže vyzvať sympatizanta SSA, aby predložil čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky uvedené v bode 18. Sympatizant SSA je následne povinný do 30 dní doložiť požadované prehlásenie.

  Čestný člen SSA

 20. Návrhy na udelenie čestného členstva v SSA môže predložiť Rade spoločnosti každý kvalifikovaný aktuár SSA alebo člen SSA.
 21. Rada spoločnosti pri súhlasnom stanovisku pripraví návrh na udelenie čestného členstva v SSA na najbližšie Valné zhromaždenie spoločnosti.

ČLÁNOK 2

Zánik členstva

 1. Členstvo v spoločnosti zaniká:
  a) vystúpením člena (týka sa všetkých typov členstva) zo spoločnosti na základe oznámenia o vystúpení podaného Rade spoločnosti,
  b) ukončením členstva pri nezaplatení splatného členského príspevku podľa článku 3 tohto rozhodnutia do 9 mesiacov od jeho splatnosti,
  c) smrťou člena,
  d) vylúčením člena na základe nadobudnutia platnosti záverečného rozhodnutia prijatého v disciplinárnom konaní v zmysle Disciplinárneho poriadku SSA,
  e) zánikom spoločnosti podľa čl. 17 Stanov spoločnosti.
 2. Ak zanikne plne kvalifikované členstvo v SSA získané na základe členstva v aktuárskej asociácii inej krajiny, Rada spoločnosti oznámi túto skutočnosť materskej asociácii tohto kvalifikovaného aktuára SSA.

ČLÁNOK 3

Platenie členských príspevkov

 1. O výške členských príspevkov kvalifikovaného aktuára SSA, člena SSA, ašpiranta na členstvo v SSA a sympatizanta SSA rozhoduje Valné zhromaždenie SSA na návrh Rady spoločnosti.
 2. Rada spoločnosti môže umožniť platenie zníženého príspevku, pokiaľ člen spoločnosti, ktorý podá žiadosť Rade spoločnosti o zníženie príspevku, je:
  a) na materskej alebo rodičovskej dovolenke, vtedy platí príspevok 20 eur,
  b) v dôchodkovom veku a prehlási, že nevykonáva aktuársku prax, vtedy platí príspevok 20 eur,
  c) zamestnaný na vysokej škole na plný pracovný úväzok v oblasti aktuárskeho vzdelávania, vtedy platí príspevok znížený o 20%,
  d) je oslobodený od platenia členského príspevku v prípade čestného členstva alebo v iných odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia Rady spoločnosti.
 3. Príspevky členov SSA sú podľa článku 16 Stanov spoločnosti splatné 1. apríla daného kalendárneho roka. Tajomník spoločnosti raz ročne emailom upozorní všetkých členov spoločnosti na povinnosť platiť členské príspevky. Pokiaľ člen SSA nezaplatí splatný príspevok najneskôr do konca daného kalendárneho roka, jeho členstvo v SSA k 1. januáru nasledujúceho roka zaniká podľa článku 2 tohto rozhodnutia.
 4. V roku prijatia za člena spoločnosti je príspevok splatný do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia o prijatí za člena SSA. V prípade nedodržania tejto lehoty na zaplatenie príspevku prijatie za člena SSA sa ruší.
 5. Ak členovi SSA zaniklo členstvo v spoločnosti z dôvodu nezaplatenia členského príspevku, môže požiadať Radu spoločnosti o opätovné prijatie za člena SSA. Rada spoločnosti stanoví pre takýchto uchádzačov podmienky na členstvo aj nad rámec tohto rozhodnutia, napríklad požiadavku na vykázanie dodatočnej aktivity pre spoločnosť, požiadavku na skrátenie lehoty na zaplatenie, a pod. Dlžné členské je však potrebné dodatočne uhradiť.

ČLÁNOK 4

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2018/1. Predchádzajúce rozhodnutia Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov zrušené rozhodnutím č. 2018/1 zostávajú zrušené.
 2. Toto rozhodnutie bolo schválené na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov konanom dňa 23.03.2022 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2014/1

Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej len „SSA“) podľa článku 9 stanov SSA prijíma nasledujúce rozhodnutie:

Zásady hospodárenia SSA

Rada SSA sa pri nakladaní s finančnými prostriedkami SSA riadi nasledovnými zásadami hospodárenia:

 1. Rozpočet finančných prostriedkov SSA predkladá Rada SSA na schválenie Valnému zhromaždeniu SSA pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý má byť rozpočet schválený. V prípade, že tak Rada SSA neurobí, alebo Valné zhromaždenie predložený rozpočet neschváli, bude v danom kalendárnom roku platiť rozpočet z predchádzajúceho roka znížený na strane výdavkových položiek o 20%, do dátumu schválenia aktuálneho rozpočtu.

 2. Použitie finančných prostriedkov SSA podlieha schválenému rozpočtu SSA na daný kalendárny rok. Čerpanie jednotlivých výdavkových položiek môže byť v danom kalendárnom roku zvýšené:

  • najviac o 20% v porovnaní so schváleným rozpočtom za podmienky, že celkové výdavky SSA za daný rok nebudú zvýšené o viac ako 10% alebo
  • v prípadoch, kedy zároveň so zvýšenými výdavkovými položkami dochádza aj k úspore v iných výdavkových položkách, pričom celkový dopad na výdavky rozpočtu SSA je neutrálny.
 3. Výdavky SSA nanajvýš 100 Eur sú schvaľované nasledovným spôsobom:

  • predseda komisie pre vzdelávanie schvaľuje výdavky na vzdelávacie aktivity,
  • člen Rady SSA poverený danou úlohou alebo projektom schvaľuje výdavky na realizáciu danej úlohy (projektu) v súlade s rozpočtom danej úlohy (projektu), ako aj v súlade s rozpočtom celkových výdavkov schválených Radou SSA, výdavky SSA
  • predseda SSA, resp. podpredseda SSA alebo hospodár schvaľuje ostatné
 4. Výdavky vyššie ako 100 Eur a nižše ako 500 Eur schvaľujú minimálne traja členovia Rady SSA.

 5. Výdavky 500 Eur a viac schvaľuje zásadne Rada SSA nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

 6. Obvyklá suma platby za prednášku aktuárskeho vzdelávania je 50 Eur za 45 minút, plus náklady na cestovanie a ubytovanie prednášajúcich. Táto obvyklá suma neplatí pre prednášky v rámci Letnej Aktuárskej Školy (alebo akcii podobného rozsahu, ktorá je v rámci ročného rozpočtu osobitnou položkou), kedy honoráre za prednášky dohodne komisia pre vzdelávanie individuálne s prednášajúcim v súlade s celkovým rozpočtom výdavkov na danú akciu.

 7. Správu o výsledkoch hospodárenia SSA predkladá Rada SSA na schválenie Valnému zhromaždeniu SSA po uzatvorení finančného roka.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom schválenia na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov, konanom dňa 15.12.2014.

Archív

Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2018/1 - zrušené rozhodnutím VZ č. 2022/1

Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej len spoločnosť alebo SSA) podľa článku 9 Stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie, týkajúce sa členstva v spoločnosti:

Článok 1

Vznik členstva a požiadavky na rôzne druhy členstva v spoločnosti

 1. Členstvo v spoločnosti vzniká rozhodnutím Rady spoločnosti podľa článku 5 Stanov spoločnosti. Spoločnosť rozlišuje dva základné druhy členstva, a to: kvalifikovaný aktuár SSA a člen SSA. Umožňuje aj iné formy členstva, a to: ašpirant na členstvo v SSA, sympatizant SSA a čestný člen SSA.
 2. Požiadavky na členstvo v spoločnosti, doplňujúce Stanovy spoločnosti, sú uvedené v nasledujúcich bodoch 3.-20. tohto článku.

  Požiadavky na prijatie za kvalifikovaného aktuára SSA

 3. Kvalifikovaným aktuárom SSA podľa článku 5 ods. 2 Stanov spoločnosti môže byť každá osoba, ktorá o postavenie kvalifikovaného aktuára požiada a preukáže splnenie nasledovných požiadaviek:
  a) vedomosti a znalosti stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA,
  b) prax minimálne v trvaní 5 rokov v oblasti aktuárskej práce,
  c) permanentné vzdelávanie podľa Pravidiel permanentného vzdelávania členov SSA počas predchádzajúcich 12 mesiacov,
  d) písomné odporúčanie iného kvalifikovaného aktuára SSA alebo iného plného člena International Actuarial Association (ďalej len IAA) alebo The Actuarial Association of Europe (ďalej AAE, predtým GC),
  e) uskutočnenie verejnej prezentácie v aktuárskej oblasti počas predchádzajúcich 3 rokov,
  f) absolvovanie vzdelávania s témou Profesionalizmus počas predchádzajúcich 5 rokov,
  g) dôveryhodnosť, podľa platnej legislatívy predložením čestného prehlásenia.
 4. Komisia pre vzdelávanie, resp. Rada spoločnosti (v prípade nefunkčnosti Komisie pre vzdelávanie) stanoví kritériá a postupy na preukazovanie splnenia stanovených požiadaviek podľa bodu 3 písm. a).
 5. Riadny člen (full member) inej aktuárskej spoločnosti, ktorá je členom AAE sa môže stať kvalifikovaným aktuárom podľa Dohovoru AAE o vzájomnom uznávaní členstva (Dohovor AAE), ak je občanom krajiny EU alebo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a o členstvo v spoločnosti požiada.
 6. Pre prijatie osoby za kvalifikovaného aktuára SSA podľa bodu 5 môže Rada spoločnosti aplikovať požiadavky uvedené v príslušnom článku Dohovoru AAE platného v čase podania žiadosti o postavenie kvalifikovaného aktuára SSA.
 7. Rada spoločnosti rozhodne o prijatí kvalifikovaného aktuára SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov spoločnosti, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti o prijatie. Rada je oprávnená požadovať dodatočné podklady potrebné pre jej rozhodnutie. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje. Ak Rada spoločnosti rozhodne o prijatí za kvalifikovaného aktuára SSA osoby podľa bodu 5, oznámi túto skutočnosť jeho materskej aktuárskej asociácii.

  Požiadavky na prijatie za člena SSA

 8. Členom SSA podľa článku 5 ods. 2 Stanov spoločnosti môže byť každá osoba, ktorá o členstvo požiada a preukáže splnenie nasledovných požiadaviek:
  a) vedomosti a znalosti stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA v rozsahu minimálne 50%,
  b) prax minimálne v trvaní 1 roka v oblasti aktuárskej práce,
  c) dôveryhodnosť, podľa platnej legislatívy predložením čestného prehlásenia.
 9. Komisia pre vzdelávanie, resp. Rada spoločnosti (v prípade nefunkčnosti Komisie pre vzdelávanie) stanoví kritériá a postupy na preukazovanie splnenia požiadaviek podľa bodu 8 písm. a).
 10. Rada spoločnosti rozhodne o prijatí člena SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov spoločnosti, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje. Rada je oprávnená požadovať dodatočné podklady potrebné pre jej rozhodnutie.

  Ašpirant na členstvo v SSA

 11. Táto forma členstva je určená výlučne pre záujemcov o druh členstva „kvalifikovaný aktuár SSA“ alebo „člen SSA“ na prechodné obdobie do splnenia požiadaviek, špecifikovaných v predchádzajúcej časti (Požiadavky na prijatie za člena SSA), o tento druh členstva je potrebné požiadať.
 12. Rada spoločnosti pri schválení prijatia za ašpiranta na členstvo v SSA rozhodne o období, za ktoré sa predpokladá, že ašpirant splní chýbajúce požiadavky na členstvo v SSA. Postavenie ašpiranta sa priznáva na takto stanovené obdobie (maximálne 3 roky).
 13. Po ukončení stanoveného obdobia musí ašpirant požiadať o prijatie za člena SSA, iba v zdôvodnených prípadoch o predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA.
 14. Ak ašpirant do 3 mesiacov po ukončení stanoveného obdobia nepožiada o prijatie za člena SSA alebo predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA, jeho postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká.
 15. Postavenie ašpiranta na členstvo môže byť predĺžené len z objektívnych dôvodov, a to najviac raz na dobu maximálne 1 roka.
 16. Ašpiranti na členstvo v SSA, ktorým bolo postavenie ašpiranta priznané pred účinnosťou tohto rozhodnutia a dohodnuté obdobie už vypršalo, do 3 mesiacov od dátumu účinnosti tohto rozhodnutia predložia Rade SSA žiadosť o prijatie za člena SSA (pokiaľ spĺňajú podmienky na členstvo), resp. žiadosť o predĺženie postavenia ašpiranta (pokiaľ ešte podmienky na členstvo nespĺňajú). Ak tak neurobia v stanovenom termíne, ich postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká uplynutím tejto lehoty.

  Sympatizant SSA

 17. Táto forma členstva je určená pre priaznivcov a podporovateľov aktivít Spoločnosti. Je potrebné o ňu požiadať. Rada spoločnosti pri schválení žiadosti záujemcu o sympatizanta SSA zváži jeho motiváciu pôsobiť ako sympatizant SSA a nie ako člen SSA podľa čl.5 ods. 2 Stanov spoločnosti.
 18. Forma členstva „sympatizant SSA“ nie je určená
  • pre osoby vykonávajúce niektorú z činností definovaných v právnych predpisoch pre oblasť poisťovníctva , a to „Aktuárska funkcia“ a „Funkcia riadenia rizík“ a s nimi súvisiace auditné a poradenské služby,
  • pre osoby zodpovedné za oceňovanie poistných produktov, tvorbu a validáciu aktuárskych modelov, a tvorbu technických rezerv a s nimi súvisiace auditné a poradenské služby.
 19. V prípade zmeny relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na splnenie podmienok uvedených v bode 18, je sympatizant SSA povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť tajomníkovi Rady spoločnosti na emailovú adresu tajomnik@aktuar.sk.
  Rada spoločnosti môže vyzvať sympatizanta SSA, aby predložil čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky uvedené v bode 18. Sympatizant SSA je následne povinný do 30 dní doložiť požadované prehlásenie.

  Čestný člen SSA

 20. Návrhy na udelenie čestného členstva v SSA môže predložiť Rade spoločnosti každý kvalifikovaný aktuár SSA alebo člen SSA.
 21. Rada spoločnosti pri súhlasnom stanovisku pripraví návrh na udelenie čestného členstva v SSA na najbližšie Valné zhromaždenie spoločnosti.

Článok 2

Zánik členstva

 1. Členstvo v spoločnosti zaniká:
  a) vystúpením člena (týka sa všetkých typov členstva) zo spoločnosti na základe oznámenia o vystúpení podaného Rade spoločnosti,
  b) ukončením členstva pri nezaplatení splatného členského príspevku podľa článku 3 tohto rozhodnutia do 9 mesiacov od jeho splatnosti,
  c) smrťou člena,
  d) vylúčením člena na základe nadobudnutia platnosti záverečného rozhodnutia prijatého v disciplinárnom konaní v zmysle Disciplinárneho poriadku SSA,
  e) zánikom spoločnosti podľa čl. 17 Stanov spoločnosti.
 2. Ak zanikne plne kvalifikované členstvo v SSA získané na základe členstva v aktuárskej asociácii inej krajiny, Rada spoločnosti oznámi túto skutočnosť materskej asociácii tohto kvalifikovaného aktuára SSA.

Článok 3

Platenie členských príspevkov

 1. O výške členských príspevkov kvalifikovaného aktuára SSA, člena SSA, ašpiranta na členstvo v SSA a sympatizanta SSA rozhoduje Valné zhromaždenie SSA na návrh Rady spoločnosti.
 2. Rada spoločnosti môže umožniť platenie zníženého príspevku, pokiaľ člen spoločnosti, ktorý podá žiadosť Rade spoločnosti o zníženie príspevku, je:
  a) na materskej alebo rodičovskej dovolenke, vtedy platí príspevok 20 eur,
  b) v dôchodkovom veku a prehlási, že nevykonáva aktuársku prax, vtedy platí príspevok 20 eur,
  c) zamestnaný na vysokej škole na plný pracovný úväzok v oblasti aktuárskeho vzdelávania, vtedy platí príspevok znížený o 20%,
  d) je oslobodený od platenia členského príspevku v prípade čestného členstva alebo v iných odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia Rady spoločnosti.
 3. Príspevky členov SSA sú podľa článku 16 Stanov spoločnosti splatné 1. apríla daného kalendárneho roka. Tajomník spoločnosti raz ročne emailom upozorní všetkých členov spoločnosti na povinnosť platiť členské príspevky. Pokiaľ člen SSA nezaplatí splatný príspevok najneskôr do konca daného kalendárneho roka, jeho členstvo v SSA k 1. januáru nasledujúceho roka zaniká podľa článku 2 tohto rozhodnutia.
 4. V roku prijatia za člena spoločnosti je príspevok splatný do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia o prijatí za člena SSA. V prípade nedodržania tejto lehoty na zaplatenie príspevku prijatie za člena SSA sa ruší.
 5. Ak členovi SSA zaniklo členstvo v spoločnosti z dôvodu nezaplatenia členského príspevku, môže požiadať Radu spoločnosti o opätovné prijatie za člena SSA. Rada spoločnosti stanoví pre takýchto uchádzačov podmienky na členstvo aj nad rámec tohto rozhodnutia, napríklad požiadavku na vykázanie dodatočnej aktivity pre spoločnosť, požiadavku na skrátenie lehoty na zaplatenie, a pod. Dlžné členské je však potrebné dodatočne uhradiť.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušujú sa:
  a) Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2015/1,
  b) Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2016/1.
 2. V minulosti existujúci asociovaný člen SSA sa automaticky stáva sympatizantom v prípade, ak spĺňa požiadavky stanovené základnými dokumentami spoločnosti, pričom do 31.12.2018 predloží čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky uvedené v článku 1, bod 18. Ak tieto požiadavky nespĺňa, tak sympatizant môže požiadať o inú formu členstva, ak spĺňa relevantné platné požiadavky pre danú formu členstva alebo jeho členstvo zaniká rozhodnutím Rady spoločnosti.
 3. Toto rozhodnutie bolo schválené na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov, konanom dňa 26.03.2018 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

Rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2016/1 - zrušené rozhodnutím VZ č. 2018/1

Slovenská spoločnosť aktuárov podľa článku 9 stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie:

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Všetci členovia spoločnosti sú povinní platiť členské príspevky v nasledujúcej výške:

ZNÍŽENÉ PRÍSPEVKY

Člen spoločnosti, ktorý podá žiadosť Rade SSA o zníženie príspevku a
a) je na materskej alebo rodičovskej dovolenke platí príspevok 20 Eur,
b) je v dôchodkovom veku a prehlási, že nevykonáva aktuársku prax, platí príspevok 20 Eur,
c) je zamestnaný na vysokej škole na plný pracovný úväzok v oblasti aktuárskeho vzdelávania, platí príspevok znížený o 20%.

Toto rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov schválené na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov konanom dňa 14. 12. 2016 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2011/2.

Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2015/1 - zrušené rozhodnutím VZ č. 2018/1

Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej len spoločnosť) podľa článku 9 Stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie, týkajúce sa členstva v spoločnosti:

Článok 1

Vznik členstva a požiadavky na rôzne druhy členstva v spoločnosti

 1. Členstvo v spoločnosti vzniká rozhodnutím Rady spoločnosti podľa článku 5 Stanov spoločnosti. Spoločnosť rozlišuje dva základné druhy členstva, a to: kvalifikovaný aktuár SSA a člen SSA. Umožňuje aj iné druhy členstva, a to: ašpirant na členstvo v SSA, asociovaný člen SSA a čestný člen SSA.
 2. Požiadavky na členstvo v spoločnosti, doplňujúce Stanovy spoločnosti, sú uvedené v nasledujúcich bodoch 3.-20. tohto článku.

  Požiadavky na kvalifikovaného aktuára SSA

 3. Kvalifikovaným aktuárom SSA podľa článku 5 ods. 2 Stanov spoločnosti môže byť každá osoba, ktorá o postavenie kvalifikovaného aktuára požiada a preukáže splnenie nasledovných požiadaviek:
  a) vedomosti a znalosti stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA,
  b) prax minimálne v trvaní 5 rokov v oblasti aktuárskej práce,
  c) permanentné vzdelávanie podľa Pravidiel permanentného vzdelávania členov SSA počas predchádzajúcich 12 mesiacov,
  d) písomné odporúčanie iného kvalifikovaného aktuára SSA alebo iného plného člena IAA alebo AAE,
  e) uskutočnenie verejnej prezentácie v aktuárskej oblasti počas predchádzajúcich 3 rokov,
  f) absolvovanie vzdelávania s témou Profesionalizmus počas predchádzajúcich 5 rokov,
  g) dôveryhodnosť, podľa platnej legislatívy predložením čestného prehlásenia.
 4. Komisia pre vzdelávanie, resp. Rada spoločnosti (v prípade nefunkčnosti Komisie pre vzdelávanie) stanoví kritériá a postupy na preukazovanie splnenia stanovených požiadaviek podľa bodu 3 písm. a).
 5. Riadny člen (full member) inej aktuárskej spoločnosti, ktorá je členom The Actuarial Association of Europe (ďalej AAE, predtým GC) sa môže stať kvalifikovaným aktuárom podľa Dohovoru AAE o vzájomnom uznávaní členstva (Dohovor AAE), ak je občanom krajiny EU alebo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a o členstvo v spoločnosti požiada.
 6. Pre prijatie osoby za kvalifikovaného aktuára SSA podľa bodu 5 môže Rada spoločnosti aplikovať požiadavky uvedené v príslušnom článku Dohovoru AAE platného v čase podania žiadosti o postavenie kvalifikovaného aktuára SSA.
 7. Rada spoločnosti rozhodne o prijatí kvalifikovaného aktuára SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov spoločnosti, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti o prijatie. Rada je oprávnená požadovať dodatočné podklady potrebné pre jej rozhodnutie. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje. Ak Rada spoločnosti rozhodne o prijatí za kvalifikovaného aktuára SSA osoby podľa bodu 5, oznámi túto skutočnosť jeho materskej aktuárskej asociácii.

  Požiadavky na člena SSA

 8. Členom SSA podľa článku 5 ods. 2 Stanov spoločnosti môže byť každá osoba, ktorá o členstvo požiada a preukáže splnenie nasledovných požiadaviek:
  a) vedomosti a znalosti stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA v rozsahu minimálne 50%,
  b) prax minimálne v trvaní 1 roka v oblasti aktuárskej práce,
  c) dôveryhodnosť, podľa platnej legislatívy predložením čestného prehlásenia.
 9. Komisia pre vzdelávanie, resp. Rada spoločnosti (v prípade nefunkčnosti Komisie pre vzdelávanie) stanoví kritériá a postupy na preukazovanie splnenia požiadaviek podľa bodu 8 písm. a).
 10. Rada spoločnosti rozhodne o prijatí člena SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov spoločnosti, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje. Rada je oprávnená požadovať dodatočné podklady potrebné pre jej rozhodnutie.

  Ašpirant na členstvo v SSA

 11. Táto forma členstva je určená výlučne pre záujemcov o riadne členstvo na prechodné obdobie do splnenia požiadaviek, špecifikovaných v predchádzajúcej časti (Požiadavky na člena SSA), o tento druh členstva je potrebné požiadať.
 12. Rada spoločnosti pri schválení prijatia za ašpiranta na členstvo v SSA rozhodne o období, za ktoré sa predpokladá, že ašpirant splní chýbajúce požiadavky na členstvo v SSA. Postavenie ašpiranta sa priznáva na takto stanovené obdobie (maximálne 3 roky).
 13. Po ukončení stanoveného obdobia musí ašpirant požiadať o prijatie za člena SSA, iba v zdôvodnených prípadoch o predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA.
 14. Ak ašpirant do 3 mesiacov po ukončení stanoveného obdobia nepožiada o prijatie za člena SSA alebo predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA, jeho postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká.
 15. Postavenie ašpiranta na členstvo môže byť predĺžené len z objektívnych dôvodov, a to najviac raz na dobu maximálne 1 roka.
 16. Ašpiranti na členstvo v SSA, ktorým bolo postavenie ašpiranta priznané pred účinnosťou tohto rozhodnutia a dohodnuté obdobie už vypršalo, do 3 mesiacov od dátumu účinnosti tohto rozhodnutia predložia Rade SSA žiadosť o prijatie za člena SSA (pokiaľ spĺňajú podmienky na členstvo), resp. žiadosť o predĺženie postavenia ašpiranta (pokiaľ ešte podmienky na členstvo nespĺňajú). Ak tak neurobia v stanovenom termíne, ich postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká uplynutím tejto lehoty.

  Asociovaný člen SSA

 17. Táto forma členstva je určená pre priaznivcov a podporovateľov aktivít Spoločnosti. Je potrebné o ňu požiadať. Rada spoločnosti pri schválení žiadosti záujemcu o asociovaného člena SSA zváži jeho motiváciu pôsobiť ako asociovaný člen a nie ako člen SSA.
 18. Forma asociovaného členstva nie je určená pre potencionálnych členov SSA z dôvodu obchádzania pravidiel permanentného vzdelávania členov spoločnosti.

  Čestný člen SSA

 19. Návrhy na udelenie čestného členstva v SSA môže predložiť Rade spoločnosti každý kvalifikovaný aktuár SSA alebo člen SSA.
 20. Rada spoločnosti pri súhlasnom stanovisku pripraví návrh na udelenie čestného členstva v SSA na najbližšie valné zhromaždenie spoločnosti.

Článok 2

Zánik členstva

 1. Členstvo v spoločnosti zaniká:
  a) vystúpením člena (týka sa všetkých typov členstva) zo spoločnosti na základe oznámenia o vystúpení podaného Rade spoločnosti,
  b) ukončením členstva pri nezaplatení splatného členského príspevku podľa článku 3 tohto rozhodnutia do 9 mesiacov od jeho splatnosti,
  c) smrťou člena,
  d) vylúčením člena na základe nadobudnutia platnosti záverečného rozhodnutia prijatého v disciplinárnom konaní v zmysle Disciplinárneho poriadku SSA,
  e) zánikom spoločnosti podľa čl. 17 Stanov spoločnosti.
 2. Ak zanikne plne kvalifikované členstvo v SSA získané na základe členstva v aktuárskej asociácii inej krajiny, Rada spoločnosti oznámi túto skutočnosť materskej asociácii tohto kvalifikovaného aktuára SSA.

Článok 3

Platenie členských príspevkov

 1. O výške členských príspevkov kvalifikovaného aktuára SSA, člena SSA, ašpiranta na členstvo v SSA a asociovaného člena SSA rozhoduje Valné zhromaždenie SSA na návrh Rady spoločnosti.
 2. Rada spoločnosti môže umožniť platenie zníženého príspevku, pokiaľ člen spoločnosti, ktorý podá žiadosť Rade spoločnosti o zníženie príspevku, je:
  a) na materskej alebo rodičovskej dovolenke, vtedy platí príspevok ašpiranta,
  b) v dôchodkovom veku a prehlási, že nevykonáva aktuársku prax, vtedy platí príspevok ašpiranta,
  c) zamestnaný na vysokej škole na plný pracovný úväzok v oblasti aktuárskeho vzdelávania, vtedy platí príspevok znížený o 20%,
  d) je oslobodený od platenia členského príspevku v prípade čestného členstva alebo v iných odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia Rady spoločnosti.
 3. Príspevky členov SSA sú podľa článku 16 Stanov spoločnosti splatné 1. apríla daného kalendárneho roka. Tajomník spoločnosti raz ročne emailom upozorní všetkých členov spoločnosti na povinnosť platiť členské príspevky. Pokiaľ člen SSA nezaplatí splatný príspevok najneskôr do konca daného kalendárneho roka, jeho členstvo v SSA k 1. januáru nasledujúceho roka zaniká podľa článku 2 tohto rozhodnutia.
 4. V roku prijatia za člena spoločnosti je príspevok splatný do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia o prijatí za člena SSA. V prípade nedodržania tejto lehoty na zaplatenie príspevku prijatie za člena SSA sa ruší.
 5. Ak členovi SSA zaniklo členstvo v spoločnosti z dôvodu nezaplatenia členského príspevku, môže požiadať Radu spoločnosti o opätovné prijatie za člena SSA. Rada spoločnosti stanoví pre takýchto uchádzačov podmienky na členstvo aj nad rámec tohto rozhodnutia, napríklad požiadavku na vykázanie dodatočnej aktivity pre spoločnosť, požiadavku na skrátenie lehoty na zaplatenie, a pod. Dlžné členské je však potrebné dodatočne uhradiť.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušujú sa:
  a) Rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2006/2,
  b) Rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2009/1,
  c) Rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2011/1.
 2. Toto rozhodnutie bolo schválené na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov, konanom dňa 24. 03. 2015 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

Rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2011/2 - zrušené rozhodnutím VZ č. 2016/1

Slovenská spoločnosť aktuárov podľa článku 9 stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie:

Znížené príspevky

Člen spoločnosti, ktorý podá žiadosť Rade SSA o zníženie príspevku a
a) je na materskej alebo rodičovskej dovolenke platí príspevok ašpiranta,
b) je v dôchodkovom veku a prehlási, že nevykonáva aktuársku prax, platí príspevok ašpiranta,
c) je zamestnaný na vysokej škole na plný pracovný úväzok v oblasti aktuárskeho vzdelávania, platí príspevok znížený o 20%.

Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2006/3 a nadobúda účinnosť dňom, kedy Ministerstvo vnútra zoberie na vedomie stanovy spoločnosti, schválené na valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov, konanom dňa 19. 12. 2011.

Rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2006/2 - zrušené rozhodnutím VZ č. 2015/1

Slovenská spoločnosť aktuárov podľa článku 9 stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie:

Pozastavenie a zánik členstva

 1. Členstvo v spoločnosti sa pozastavuje:
  a. Na dobu najviac jedného roka na základe rozhodnutia disciplinárneho konania v zmysle disciplinárneho poriadku.
  b. Na dobu najmenej jedného roka:
  • na základe žiadosti člena o pozastavenie členstva v spoločnosti podanej rade spoločnosti,
  • ak člen spoločnosti ani po výzve hospodára spoločnosti nezaplatil splatný členský príspevok do 3 mesiacov od dátumu splatnosti.
 2. Člen, ktorému je členstvo pozastavené podľa bodu 1:
  • neplatí členské príspevky splatné po dni, kedy mu bolo členstvo pozastavené,
  • nemá práva podľa čl. 6 bod 1 stanov SSA.
  • môže písomne požiadať radu o ukončenie pozastavenia členstva, za podmienok, ktoré určí rada, s výnimkou pozastavenia podľa bodu 1a).
 3. Členstvo v spoločnosti zaniká:
  • vystúpením člena zo spoločnosti na základe oznámenia o vystúpení podaného rade,
  • členovi, ktorému bolo pozastavené členstvo pre nezaplatenie splatného členského príspevku, ak nepožiada o obnovenie členstva do dvoch rokov od pozastavenia členstva,
  • smrťou člena,
  • vylúčením člena ako záverečného rozhodnutia disciplinárneho konania v zmysle disciplinárneho poriadku,
  • zánikom spoločnosti podľa čl. 17 stanov SSA.
 4. Ak člen, voči ktorému sa vedie disciplinárne konanie v zmysle disciplinárneho poriadku, oznámi svoj výstup zo spoločnosti podľa bodu 3a), jeho členstvo zostáva v platnosti až do ukončenia disciplinárneho konania.
 5. Ak zanikne členstvo získané na základe členstva v aktuárskej asociácii inej krajiny, rada oznámi túto skutočnosť materskej asociácii tohto Aktuára SSA.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom, kedy Ministerstvo vnútra zoberie na vedomie stanovy spoločnosti, schválené na valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov, konanom dňa 2. 3. 2006.

Rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2009/1 - zrušené rozhodnutím VZ č. 2015/1

Slovenská spoločnosť aktuárov (SSA) podľa článku 9 stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie č. 2006/1, týkajúce sa členstva v SSA:

Ašpirant na členstvo v spoločnosti

 1. Rada SSA pri schválení postavenia ašpiranta na členstvo v SSA rozhodne o období, za ktoré sa predpokladá, že ašpirant splní chýbajúce požiadavky na členstvo v SSA. Postavenie ašpiranta sa priznáva na takto stanovené obdobie (maximálne 3 roky).
 2. Po ukončení stanoveného obdobia môže ašpirant požiadať o prijatie za člena SSA, v zdôvodnených prípadoch o predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA.
 3. Ak ašpirant do 3 mesiacov po ukončení stanoveného obdobia nepožiada o prijatie za člena SSA alebo predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA, jeho postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká.
 4. Postavenie ašpiranta na členstvo môže byť predĺžené len z objektívnych dôvodov, a to maximálne raz.
 5. Ašpiranti na členstvo v SSA, ktorým bolo postavenie ašpiranta priznané pred účinnosťou tohto rozhodnutia, do 3 mesiacov od dátumu účinnosti tohto rozhodnutia predložia Rade SSA žiadosť o prijatie za člena SSA (pokiaľ spĺňajú podmienky na členstvo), resp. žiadosť o predĺženie postavenia ašpiranta (pokiaľ ešte podmienky na členstvo nespĺňajú).
 6. Ak ašpirant na členstvo v SSA v termíne stanovenom v bode 5 nepodá žiadosť o prijatie za člena SSA alebo predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA, jeho postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 18.3.2009.

Rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2011/1 - zrušené rozhodnutím VZ č. 2015/1

Slovenská spoločnosť aktuárov podľa článku 9 stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie:

Požiadavky na kvalifikovaného aktuára SSA podľa článku 5 ods. 2 stanov spoločnosti

 1. Kvalifikovaným aktuárom Slovenskej spoločnosti aktuárov (ďalej len „SSA“) môže byť každá osoba, ktorá o postavenie kvalifikovaného aktuára požiada a spĺňa nasledovné požiadavky:
  a. Požiadavky na vzdelanie stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA.
  b. Prax minimálne v trvaní 3 rokov v oblasti aktuárskej práce.
  c. Požiadavky na permanentné vzdelávanie stanovené v Pravidlách permanentného vzdelávania členov SSA počas predchádzajúcich 12 mesiacov.
  d. Predloženie písomného odporúčanie iného kvalifikovaného aktuára.
  e. Uskutočnenie verejnej prezentácie v aktuárskej oblasti počas predchádzajúcich 3 rokov.
  f. Absolvovanie vzdelávania s témou Profesionalizmus počas predchádzajúcich 5 rokov.
  g. Osoba nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a nevedie sa proti nej súdne konanie za úmyselný trestný čin.
 2. Komisia pre vzdelávanie, resp. Rada SSA (v prípade nefunkčnosti Komisie pre vzdelávanie) stanoví kritériá a postupy na preukazovanie splnenia stanovených požiadaviek.
 3. Riadny člen (full member) inej aktuárskej spoločnosti, ktorá je členom GC, sa môže stať kvalifikovaným aktuárom podľa Dohovoru GC o vzájomnom uznávaní členstva (Dohovor GC), ak je občanom krajiny EU alebo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a o členstvo v SSA požiada.
 4. Pre prijatie osoby podľa bodu 3 za kvalifikovaného aktuára môže Rada SSA aplikovať požiadavky uvedené v príslušnom článku Dohovoru GC platného v čase podania žiadosti o postavenie kvalifikovaného aktuára SSA.
 5. Rada SSA rozhodne o prijatí kvalifikovaného aktuára na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov SSA, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelavanie k jeho žiadosti o prijatie. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná jej stanovisko sa nevyžaduje. Ak rada SSA rozhodne o prijatí za kvalifikovaného aktuára osoby podľa bodu 3, oznámi túto skutočnosť jeho materskej aktuárskej asociácii.
 6. Doterajší členovia SSA s postavením aktuára sa stávajú automaticky kvalifikovanými aktuármi SSA.

Požiadavky na člena SSA podľa článku 5 ods. 2 stanov spoločnosti

 1. Členom SSA môže byť každá osoba, ktorá o členstvo požiada a spĺňa nasledovné požiadavky:
  a. Požiadavky na vzdelanie stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA v rozsahu minimálne 50%.
  b. Prax minimálne v trvaní 1 roka v oblasti aktuárskej práce.
  c. Osoba nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a nevedie sa proti nej súdne konanie za úmyselný trestný čin.
 2. Komisia pre vzdelávanie, resp. Rada SSA (v prípade nefunkčnosti Komisie pre vzdelávanie) stanoví kritériá a postupy na preukazovanie splnenia stanovených požiadaviek.
 3. Rada SSA rozhodne o prijatí člena SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov SSA, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje.

Schvaľovanie členov SSA začaté a neukončené pred účinnosťou tohto rozhodnutia sa dokončia podľa doterajších podmienok.

**Toto rozhodnutie ruší Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2006/1 a nadobúda účinnosť dňom, kedy Ministerstvo vnútra zoberie na vedomie stanovy spoločnosti, schválené na valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov, konanom dňa 19. 12. 2011.

Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2011/3 - nahradené rozhodnutím VZ č. 2014/1

Zásady hospodárenia SSA

Rada SSA sa pri nakladaní s finančnými prostriedkami SSA riadi nasledovnými zásadami hospodárenia:

 1. Rozpočet finančných prostriedkov SSA predkladá Rada SSA na schválenie Valnému zhromaždeniu SSA pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý má byť rozpočet schválený. V prípade, že tak Rada SSA neurobí, bude v danom kalendárnom roku platiť rozpočet z predchádzajúceho roka znížený na strane výdavkových položiek o 40%, do dátumu schválenia aktuálneho rozpočtu.
 2. Použitie finančných prostriedkov SSA podlieha schválenému rozpočtu SSA na daný kalendárny rok. Čerpanie jednotlivých výdavkových položiek môže byť v danom kalendárnom roku zvýšené max. o 20% v porovnaní s rozpočtom za podmienky, že celkové výdavky SSA za daný rok nebudú zvýšené o viac ako 5%.
 3. Výdavky SSA nanajvýš 100 Eur sú schvaľované nasledovným spôsobom:

  • predseda komisie pre vzdelávanie schvaľuje výdavky na vzdelávacie aktivity,
  • člen Rady SSA poverený danou úlohou alebo projektom schvaľuje výdavky na realizáciu danej úlohy (projektu) v súlade s rozpočtom danej úlohy (projektu), ako aj v súlade s rozpočtom celkových výdavkov schválených Radou SSA,
  • predseda SSA, resp. podpredseda SSA alebo hospodár schvaľuje ostatné výdavky SSA
 4. Výdavky vyššie ako 100 Eur schvaľuje zásadne Rada SSA nadpolovičnou väčšinou.
 5. Obvyklá suma platby za prednášku aktuárskeho vzdelávania je 50 Eur za 45 minút, plus náklady na cestovanie a ubytovanie prednášajúceho.
 6. Správu o výsledkoch hospodárenia SSA predkladá Rada SSA na schválenie Valnému zhromaždeniu SSA po uzatvorení finančného roka.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom schválenia na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov, konanom dňa 19. 12. 2011.