Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
Tlačiť

Volebný poriadok Slovenskej spoločnosti aktuárov

Týmto volebným poriadkom sa budú riadiť

  1. Voľby do orgánov Slovenskej spoločnosti aktuárov (ďalej len spoločnosť) v zmysle článku 8 stanov spoločnosti, t. j. voľby:
    • členov rady a predsedu spoločnosti,
    • členov disciplinárnej komisie,
    • kontrolóra hospodárenia spoločnosti.
  2. Ukončenie členstva v orgánoch spoločnosti v priebehu funkčného obdobia.
  3. Kooptácie členov orgánov spoločnosti v priebehu funkčného obdobia.

1. Voľby členov rady a predsedu spoločnosti

Radu spoločnosti tvoria predseda, podpredseda, tajomník, hospodár a ďalší piati členovia spoločnosti. Členovia rady sú volení valným zhromaždením v tajnom hlasovaní, ich funkčné obdobie je dvojročné. Predseda SSA môže túto funkciu vykonávať maximálne dve funkčné obdobia za sebou. Toto obmedzenie sa netýka situácie, ak sa funkčné obdobie predlžuje z dôvodu nezvolenia novej rady spoločnosti podľa článku 10 odseku 3 Stanov SSA.

Rada spoločnosti pred ukončením svojho funkčného obdobia požiada členov spoločnosti o návrhy kandidátov na členov novej rady spoločnosti. Každý člen spoločnosti môže navrhnúť najviac 9 kandidátov. Rada tieto návrhy skompletizuje, následne osloví navrhovaných kandidátov a v prípade ich súhlasu, zaradí ich na zoznam kandidátov do prvého kola volieb novej rady. Kandidátka môže byť doplnená návrhmi z pléna valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého súčasťou budú voľby novej rady, najprv zvolí trojčlennú volebnú komisiu, ktorá bude voľby riadiť. Členom volebnej komisie nemôže byť žiaden z navrhovaných kandidátov na členov rady. Volebná komisia pri voľbách zabezpečí distribúciu hlasovacích lístkov. Volič na hlasovacom lístku napíše mená tých kandidátov, ktorých navrhuje za členov rady, najviac však 9 kandidátov. Volebná komisia následne vykoná sčítanie hlasov. Členmi rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali nadpolovičný počet všetkých platných hlasov. Následne volebná komisia vytvorí kandidátku do druhého kola volieb, ktorá bude obsahovať počet kandidátov rovný maximálne dvojnásobnému počtu osôb, ktoré treba doplniť do počtu 9. Kandidáti sú vybraní podľa najvyššieho počtu hlasov získaných v prvom kole. Členmi rady v druhom kole sa stávajú kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov, pričom počet členov rady zvolených v prvom a druhom kole je rovný počtu 9. V prípade, že do prvého kola volieb bude nominovaných najviac 18 kandidátov, uskutoční sa len jedno kolo volieb, výsledkom ktorého bude zvolených 9 členov rady. V prvom kole sa považuje za platný hlasovací lístok ten, ktorý obsahuje najviac 9 mien kandidátov, v druhom kole je platný ten hlasovací lístok, ktorý obsahuje najviac taký počet mien osôb, ktoré treba doplniť do počtu 9.

Následne pristúpi volebná komisia k tajným voľbám predsedu spoločnosti. Predsedu spoločnosti volí valné zhromaždenie z členov novej rady. Návrh rady môže byť doplnený návrhom z pléna. Kandidát na predsedu verejne prejaví súhlas s kandidatúrou. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom volič napíše meno práve jedného z navrhovaných kandidátov. Predsedom spoločnosti sa stane ten, ktorý získa nadpolovičný počet z platných hlasov. V prípade, že z viacerých kandidátov nik nezíska nadpolovičný počet platných hlasov, uskutoční sa druhé kolo hlasovania z dvojice najúspešnejších kandidátov. Predsedom sa potom stane ten, kto získa nadpolovičný počet platných hlasov. Voľby ďalších funkcionárov rady (podpredsedu, tajomníka a hospodára) vykoná rada na svojom prvom zasadaní a o výsledku neodkladne informuje členskú základňu.

2. Voľby členov disciplinárnej komisie

Disciplinárnu komisiu tvoria traja členovia spoločnosti. Kandidátov navrhuje valné zhromaždenie spoločnosti tak, aby sa zabezpečila nezlučiteľnosť členstva v disciplinárnej komisii s členstvom v iných orgánoch spoločnosti. Voľby zabezpečí volebná komisia tajným hlasovaním. Na valnom zhromaždení sa volia traja členovia disciplinárnej komisie a jeden náhradník. Členmi disciplinárnej komisie budú tí traja kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov, kandidát, ktorý získal štvrtý najväčší počet hlasov bude náhradníkom.

3. Voľba kontrolóra hospodárenia spoločnosti

Kandidátov na kontrolóra hospodárenia spoločnosti navrhuje valné zhromaždenie spoločnosti tak, aby sa zabezpečila nezlučiteľnosť funkcie kontrolóra s členstvom v iných orgánoch spoločnosti. Voľby zabezpečí volebná komisia tajným hlasovaním. Kontrolórom hospodárenia spoločnosti sa stane ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov.

4. Ukončenie členstva v orgánoch spoločnosti v priebehu funkčného obdobia

Členstvo v orgánoch spoločnosti sa v priebehu funkčného obdobia ukončí, ak člen orgánu o to požiada radu spoločnosti alebo ak zanikne jeho členstvo v spoločnosti.

5. Kooptácia členov orgánov spoločnosti v priebehu funkčného obdobia

V prípade, ak člen orgánu spoločnosti ukončí členstvo podľa bodu 4, rada spoločnosti môže poveriť iného člena spoločnosti jeho zastupovaním v orgáne spoločnosti. V prípade, že ide o člena disciplinárnej komisie, na jeho miesto nastupuje náhradník zvolený na valnom zhromaždení. V prípade člena rady spoločnosti alebo kontrolóra hospodárenia spoločnosti je potrebné, aby zastupujúci člen bol kooptovaný za člena orgánu najbližším valným zhromaždením spoločnosti.

Tento volebný poriadok bol schválený valným zhromaždením spoločnosti konaným dňa 15.12.2009 a bezprostredne po schválení nadobúda svoju účinnosť.