Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Členstvo v Slovenskej spoločnosti aktuárov

Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2022/1

Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej len spoločnosť alebo SSA) podľa článku 9 Stanov spoločnosti prijíma nasledujúce rozhodnutie, týkajúce sa členstva v spoločnosti:

ČLÁNOK 1

Vznik členstva a požiadavky na rôzne druhy členstva v spoločnosti

 1. Členstvo v spoločnosti vzniká rozhodnutím Rady spoločnosti podľa článku 5 Stanov spoločnosti. Spoločnosť rozlišuje dva základné druhy členstva, a to: kvalifikovaný aktuár SSA a člen SSA. Umožňuje aj iné formy členstva, a to: ašpirant na členstvo v SSA, sympatizant SSA a čestný člen SSA.
 2. Rada spoločnosti sa riadi pri schvaľovaní členstva dokumentom “Kritériá a postupy na preukazovanie splnenia stanovených požiadaviek na člena a kvalifikovaného aktuára“. Tento dokument schvaľuje Rada na základe návrhu Komisie pre vzdelávanie a je zverejnený na webstranke.
 3. Požiadavky na členstvo v spoločnosti, doplňujúce Stanovy spoločnosti, sú uvedené v nasledujúcich bodoch 4.-21. tohto článku.

  Požiadavky na prijatie za kvalifikovaného aktuára SSA

 4. Kvalifikovaným aktuárom SSA podľa článku 5 ods. 2 Stanov spoločnosti môže byť každá osoba, ktorá o postavenie kvalifikovaného aktuára požiada a preukáže splnenie nasledovných požiadaviek:
  a) vedomosti a znalosti stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA,
  b) prax minimálne v trvaní 5 rokov v oblasti aktuárskej práce,
  c) permanentné vzdelávanie podľa Pravidiel permanentného vzdelávania členov SSA počas predchádzajúcich 12 mesiacov,
  d) písomné odporúčanie iného kvalifikovaného aktuára SSA alebo iného plného člena International Actuarial Association (ďalej len IAA) alebo The Actuarial Association of Europe (ďalej AAE, predtým GC),
  e) uskutočnenie verejnej prezentácie v aktuárskej oblasti počas predchádzajúcich 3 rokov,
  f) absolvovanie vzdelávania s témou Profesionalizmus počas predchádzajúcich 5 rokov,
  g) dôveryhodnosť, podľa platnej legislatívy predložením čestného prehlásenia.
 5. =
 6. Riadny člen (full member) inej aktuárskej spoločnosti, ktorá je členom AAE sa môže stať kvalifikovaným aktuárom podľa Dohovoru AAE o vzájomnom uznávaní členstva (Dohovor AAE), ak je občanom krajiny EU alebo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a o členstvo v spoločnosti požiada.
 7. Pre prijatie osoby za kvalifikovaného aktuára SSA podľa bodu 6 môže Rada spoločnosti aplikovať požiadavky uvedené v príslušnom článku Dohovoru AAE platného v čase podania žiadosti o postavenie kvalifikovaného aktuára SSA.
 8. Rada spoločnosti rozhodne o prijatí kvalifikovaného aktuára SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov spoločnosti, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti o prijatie. Rada je oprávnená požadovať dodatočné podklady potrebné pre jej rozhodnutie. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje. Ak Rada spoločnosti rozhodne o prijatí za kvalifikovaného aktuára SSA osoby podľa bodu 6, oznámi túto skutočnosť jeho materskej aktuárskej asociácii.

  Požiadavky na prijatie za člena SSA

 9. Členom SSA podľa článku 5 ods. 2 Stanov spoločnosti môže byť každá osoba, ktorá o členstvo požiada a preukáže splnenie nasledovných požiadaviek:
  a) vedomosti a znalosti stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelania SSA v rozsahu minimálne 50%,
  b) prax minimálne v trvaní 1 roka v oblasti aktuárskej práce,
  c) dôveryhodnosť, podľa platnej legislatívy predložením čestného prehlásenia.
 10. Rada spoločnosti rozhodne o prijatí člena SSA na základe žiadosti, ktorej náležitosti preukazujú splnenie podmienok podľa Stanov spoločnosti, tohto rozhodnutia, a stanoviska Komisie pre vzdelávanie k jeho žiadosti. Ak Komisia pre vzdelávanie je nefunkčná, jej stanovisko sa nevyžaduje. Rada je oprávnená požadovať dodatočné podklady potrebné pre jej rozhodnutie.

  Ašpirant na členstvo v SSA

 11. Táto forma členstva je určená výlučne pre záujemcov o druh členstva „kvalifikovaný aktuár SSA“ alebo „člen SSA“ na prechodné obdobie do splnenia požiadaviek, špecifikovaných v predchádzajúcej časti (Požiadavky na prijatie za člena SSA), o tento druh členstva je potrebné požiadať.
 12. Rada spoločnosti pri schválení prijatia za ašpiranta na členstvo v SSA rozhodne o období, za ktoré sa predpokladá, že ašpirant splní chýbajúce požiadavky na členstvo v SSA. Postavenie ašpiranta sa priznáva na takto stanovené obdobie (maximálne 3 roky).
 13. Po ukončení stanoveného obdobia musí ašpirant požiadať o prijatie za člena SSA, iba v zdôvodnených prípadoch o predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA.
 14. Ak ašpirant do 3 mesiacov po ukončení stanoveného obdobia nepožiada o prijatie za člena SSA alebo predĺženie postavenia ašpiranta na členstvo v SSA, jeho postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká.
 15. Postavenie ašpiranta na členstvo môže byť predĺžené len z objektívnych dôvodov, a to najviac raz na dobu maximálne 1 roka.
 16. Ašpiranti na členstvo v SSA, ktorým bolo postavenie ašpiranta priznané pred účinnosťou tohto rozhodnutia a dohodnuté obdobie už vypršalo, do 3 mesiacov od dátumu účinnosti tohto rozhodnutia predložia Rade SSA žiadosť o prijatie za člena SSA (pokiaľ spĺňajú podmienky na členstvo), resp. žiadosť o predĺženie postavenia ašpiranta (pokiaľ ešte podmienky na členstvo nespĺňajú). Ak tak neurobia v stanovenom termíne, ich postavenie ašpiranta na členstvo v SSA zaniká uplynutím tejto lehoty.

  Sympatizant SSA

 17. Táto forma členstva je určená pre priaznivcov a podporovateľov aktivít Spoločnosti. Je potrebné o ňu požiadať. Rada spoločnosti pri schválení žiadosti záujemcu o sympatizanta SSA zváži jeho motiváciu pôsobiť ako sympatizant SSA a nie ako člen SSA podľa čl.5 ods. 2 Stanov spoločnosti.
 18. Forma členstva „sympatizant SSA“ nie je určená
  • pre osoby vykonávajúce niektorú z činností definovaných v právnych predpisoch pre oblasť poisťovníctva , a to „Aktuárska funkcia“ a „Funkcia riadenia rizík“ a s nimi súvisiace auditné a poradenské služby,
  • pre osoby zodpovedné za oceňovanie poistných produktov, tvorbu a validáciu aktuárskych modelov, a tvorbu technických rezerv a s nimi súvisiace auditné a poradenské služby.
 19. V prípade zmeny relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na splnenie podmienok uvedených v bode 18, je sympatizant SSA povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť tajomníkovi Rady spoločnosti na emailovú adresu tajomnik@aktuar.sk.
  Rada spoločnosti môže vyzvať sympatizanta SSA, aby predložil čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky uvedené v bode 18. Sympatizant SSA je následne povinný do 30 dní doložiť požadované prehlásenie.

  Čestný člen SSA

 20. Návrhy na udelenie čestného členstva v SSA môže predložiť Rade spoločnosti každý kvalifikovaný aktuár SSA alebo člen SSA.
 21. Rada spoločnosti pri súhlasnom stanovisku pripraví návrh na udelenie čestného členstva v SSA na najbližšie Valné zhromaždenie spoločnosti.

ČLÁNOK 2

Zánik členstva

 1. Členstvo v spoločnosti zaniká:
  a) vystúpením člena (týka sa všetkých typov členstva) zo spoločnosti na základe oznámenia o vystúpení podaného Rade spoločnosti,
  b) ukončením členstva pri nezaplatení splatného členského príspevku podľa článku 3 tohto rozhodnutia do 9 mesiacov od jeho splatnosti,
  c) smrťou člena,
  d) vylúčením člena na základe nadobudnutia platnosti záverečného rozhodnutia prijatého v disciplinárnom konaní v zmysle Disciplinárneho poriadku SSA,
  e) zánikom spoločnosti podľa čl. 17 Stanov spoločnosti.
 2. Ak zanikne plne kvalifikované členstvo v SSA získané na základe členstva v aktuárskej asociácii inej krajiny, Rada spoločnosti oznámi túto skutočnosť materskej asociácii tohto kvalifikovaného aktuára SSA.

ČLÁNOK 3

Platenie členských príspevkov

 1. O výške členských príspevkov kvalifikovaného aktuára SSA, člena SSA, ašpiranta na členstvo v SSA a sympatizanta SSA rozhoduje Valné zhromaždenie SSA na návrh Rady spoločnosti.
 2. Rada spoločnosti môže umožniť platenie zníženého príspevku, pokiaľ člen spoločnosti, ktorý podá žiadosť Rade spoločnosti o zníženie príspevku, je:
  a) na materskej alebo rodičovskej dovolenke, vtedy platí príspevok 20 eur,
  b) v dôchodkovom veku a prehlási, že nevykonáva aktuársku prax, vtedy platí príspevok 20 eur,
  c) zamestnaný na vysokej škole na plný pracovný úväzok v oblasti aktuárskeho vzdelávania, vtedy platí príspevok znížený o 20%,
  d) je oslobodený od platenia členského príspevku v prípade čestného členstva alebo v iných odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia Rady spoločnosti.
 3. Príspevky členov SSA sú podľa článku 16 Stanov spoločnosti splatné 1. apríla daného kalendárneho roka. Tajomník spoločnosti raz ročne emailom upozorní všetkých členov spoločnosti na povinnosť platiť členské príspevky. Pokiaľ člen SSA nezaplatí splatný príspevok najneskôr do konca daného kalendárneho roka, jeho členstvo v SSA k 1. januáru nasledujúceho roka zaniká podľa článku 2 tohto rozhodnutia.
 4. V roku prijatia za člena spoločnosti je príspevok splatný do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia o prijatí za člena SSA. V prípade nedodržania tejto lehoty na zaplatenie príspevku prijatie za člena SSA sa ruší.
 5. Ak členovi SSA zaniklo členstvo v spoločnosti z dôvodu nezaplatenia členského príspevku, môže požiadať Radu spoločnosti o opätovné prijatie za člena SSA. Rada spoločnosti stanoví pre takýchto uchádzačov podmienky na členstvo aj nad rámec tohto rozhodnutia, napríklad požiadavku na vykázanie dodatočnej aktivity pre spoločnosť, požiadavku na skrátenie lehoty na zaplatenie, a pod. Dlžné členské je však potrebné dodatočne uhradiť.

ČLÁNOK 4

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov č. 2018/1. Predchádzajúce rozhodnutia Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov zrušené rozhodnutím č. 2018/1 zostávajú zrušené.
 2. Toto rozhodnutie bolo schválené na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov konanom dňa 23.03.2022 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

Súbory na stiahnutie

MenoPriezvisko