Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
Tlačiť

Odporúčanie SSA č. 3

Stanovenie predpokladov o nákladoch

1 Úvod

1.1 Toto odporúčanie č.3 vydala Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej „SSA“) na tému: Stanovenie predpokladov o nákladoch v súlade s aktuálnym znením Delegovaného nariadenia komisie (EU) 2015/35 z 10. októbra 2014 (ďalej „DN“), v znení jeho doplnení, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).
1.2 Cieľom tohto odporúčania je stanoviť základné zásady a popísať „best practice“ pre stanovenie predpokladov o nákladoch použitých pri výpočte Technických rezerv ocenených na základe požiadaviek paragrafu 38 Zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o poisťovníctve“).
1.3 Odporúčanie je navrhnuté tak, že zásady pre nákladové predpoklady obsahujú odkazy na požiadavky platnej legislatívy vzťahujúce sa na nákladové predpoklady a všeobecné legislatívne požiadavky aplikované na nákladové predpoklady.
1.4 Odporúčanie vychádza z legislatívnych požiadaviek:
1.4.1 Zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
1.4.2 Delegovaného nariadenia komisie (EU) 2015/35 z 10. októbra 2014 (ďalej „Delegované nariadenie“) v znení neskorších predpisov, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
1.4.3 Usmernenia k oceňovaniu technických rezerv EIOPA-BoS-14/166 (ďalej „Usmernenie EIOPA“).

2 Zásady použité pri odvodení nákladových predpokladov

2.1 Aktuár sa pri odvodení nákladových predpokladov má riadiť zásadami a požiadavkami stanovenými v platnej legislatíve.
2.2 V súlade s článkom 22 Delegovaného nariadenia predpoklady sa na účely článku 77 ods. 2 smernice 2009/138/ES považujú za realistické len vtedy, keď spĺňajú všetky tieto podmienky:
a) poisťovne a zaisťovne sú schopné vysvetliť a zdôvodniť každý z použitých predpokladov, pričom zohľadňujú význam predpokladu, neistotu zahrnutú v predpoklade, ako aj príslušné alternatívne predpoklady;
b) okolnosti, za ktorých by sa predpoklady považovali za chybné, sa dajú jasne identifikovať;
c) ak sa v tejto kapitole nestanovuje inak, predpoklady sú založené na charakteristikách portfólia poistných a zaistných záväzkov, ak je to možné bez ohľadu na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktoré majú portfólio v držbe;
d) poisťovne a zaisťovne používajú predpoklady dlhodobo konzistentne a v rámci homogénnych rizikových skupín a skupín činnosti bez svojvoľných zmien;
e) predpoklady primerane odzrkadľujú neistotu spojenú s peňažnými tokmi.
Na účely písmena c) poisťovne a zaisťovne používajú informácie špecifické pre podnik (vrátane informácií o správe poistných nárokov a nákladoch) len v prípade, keď sa v týchto informáciách odzrkadľujú charakteristiky portfólia poistných alebo zaistných záväzkov lepšie než v informáciách, ktoré nie sú obmedzené na špecifický podnik, alebo keď výpočet technických rezerv obozretným, spoľahlivým a objektívnym spôsobom bez využitia týchto informácií nie je možný.
2.3 V prípade dostatočnej histórie a stabilných ukazovateľov hospodárenia ako aj veľkosti a štruktúry portfólia poistných zmlúv a aktív poisťovne sa za realistické predpoklady považujú náklady aktuálneho účtovného obdobia, zohľadňujúce známe budúce opatrenia manažmentu týkajúce sa prognózy štatutárnych nákladov spoločnosti a ich účtovnej kategorizácie.
2.4 V prípade nedostatočnej histórie, predpoklady nákladov v jednotlivých rokoch projekcie finančných tokov vyplývajúcich zo záväzkov z poistných zmlúv by mali byť konzistentné so schváleným obchodno-finančným plánom poisťovne a konzistentné s inými budúcimi opatreniami manažmentu, ak sú tieto stanovené. Za budúce opatrenia manažmentu je možné považovať aj dlhodobé prognózy vývoja portfólia a nákladov v požadovanom detaile. Dlhodobé prognózy by mali byť realistické, v súlade s bodom 2.2, konzistentné s Vlastným posúdením rizika a solventnosti podľa § 26 Zákona o poisťovníctve a na primerane odhadnuteľné obdobie maximálne 10 rokov.
2.5 V prípade použitia obchodno-finančného plánu a dlhodobej prognózy vývoja portfólia, náklady na každý rok projekcie musia zodpovedať prognózovaným nákladom a prognózovanému stavu portfólia v rovnakom roku. Na obdobia, na ktoré už neexistuje obchodno-finančný plán alebo dlhodobá prognóza, sa použije posledné dostupné prognózované obdobie.
2.6 V súlade s článkom 23 Delegovaného nariadenia, predpoklady nákladov založené na budúcich opatreniach manažmentu musia byť realistické a musia zahŕňať všetky nasledovné aspekty: i) porovnanie predpokladaných budúcich opatrení manažmentu s opatreniami manažmentu, ktoré poisťovňa alebo zaisťovňa prijali predtým;
ii) porovnanie budúcich opatrení manažmentu zohľadnených pri súčasných a minulých výpočtoch najlepšieho odhadu;
iii) posúdenie vplyvu zmien v predpokladoch týkajúcich sa budúcich opatrení manažmentu na hodnotu technických rezerv.
2.7 Ak v prípade použitia nákladových predpokladoch stanovených na základe budúcich opatrení manažmentu vznikne medzi očakávanými nákladmi a skutočnými nákladmi a/ alebo aj predpokladmi rastu portfólia významný rozdiel a tento rozdiel sa opakuje, aktuár má zohľadniť v nákladových predpokladoch realistickosť budúcich opatrení manažmentu formou korekcie. 2.8 V prípade použitia trhových údajov pre nákladové predpoklady, v súlade s bodom 1.62 Usmernenia EIOPA, by poisťovne a zaisťovne mali posúdiť dostupnosť relevantných trhových údajov o nákladoch tým, že zvážia reprezentatívnosť trhových údajov vo vzťahu k portfóliu poistných alebo zaistných záväzkov a dôveryhodnosť a spoľahlivosť údajov. 2.9 V prípade použitia trhových údajov pre nákladové predpoklady, v súlade s bodom 1.63 Usmernenia EIOPA, aby sa pri projekcii nákladov náklady stanovené zmluvami medzi poisťovňou a zaisťovňou a tretími stranami zohľadňovali na základe podmienok danej zmluvy. Najmä provízie vyplývajúce z poistných zmlúv sa považujú za provízie založené na podmienkach zmlúv medzi poisťovňami a zaisťovňami a obchodnými zástupcami a náklady v súvislosti so zaistením sa zohľadňujú na základe zmlúv medzi poisťovňou a zaisťovňou a jej zaisťovateľmi. 2.10 Príkladom trhových údajov nevhodných pre tento účel sú napr. trhovo dostupné výkazy QRT (05), kde nákladové údaje obsahujú aj provízie, resp. iné nákladové položky, ako napr. poplatky alebo nepriame dane, ktoré sú špecifické pre konkrétne portfólio. 2.11 V súlade s bodom 1.64 Usmernenia EIOPA, poisťovne a zaisťovne by mali rozdeliť náklady na homogénne rizikové skupiny, minimálne podľa skupín činnosti, v súlade s rozčlenením ich záväzkov použitých pri výpočte technických rezerv.

3 Modelovanie výšky peňažných tokov nákladov

3.1 V súlade s paragrafom 38 ods. (6) Zákona o poisťovníctve, poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zohľadniť pri výpočte technických rezerv okrem pravidiel podľa odsekov 1 až 5 Zákona o poisťovníctve aj tieto položky:
i) všetky náklady, ktoré vzniknú pri správe poistných záväzkov a zaistných záväzkov
ii) infláciu vrátane inflácie nákladov a inflácie poistných nárokov.
3.2 V súlade s článkom 31 Delegovaného nariadenia pri prognóze peňažných tokov použitej na výpočet najlepšieho odhadu sa zohľadňujú
i) všetky nasledujúce náklady, ktoré sa týkajú vykázaných poistných a zaistných záväzkov poisťovní a zaisťovní a ktoré sú uvedené v článku 78 bode 1 smernice 2009/138/ES:
a) administratívne náklady,
b) náklady na správu investícií,
c) náklady na správu poistných nárokov,
d) náklady na nadobúdanie.
V nákladoch uvedených v písmenách a) až d) sa zohľadňujú režijné náklady ( tzv. „overhead“), ktoré vzniknú pri správe poistných a zaistných záväzkov.
ii) Režijné náklady sa prideľujú realisticky, objektívne a dlhodobo konzistentne tým častiam najlepšieho odhadu, ktorých sa týkajú.
iii) Náklady súvisiace so zaistnými zmluvami a účelovo vytvorenými subjektmi sa zohľadňujú pri brutto výpočte najlepšieho odhadu.
iv) Prognóza nákladov vychádza z predpokladu, že podnik v budúcnosti uzavrie nové obchody.
3.3 Aktuár požiada príslušný útvar poisťovne (napr. kontroling) o predloženie dokumentácie modelu prideľovania štatutárnych nákladov (alokácie nákladov) v súlade s bodom 3.2, rovnako sa požaduje dokumentácia zmeny aj v prípadne modelových zmien.
3.4 V súlade s bodom 1.68 Usmernenia EIOPA, poisťovne a zaisťovne by náklady v rámci prognózy peňažných tokov mali rozdeliť tak, aby časové rozvrhnutie nákladových peňažných tokov bolo v súlade s načasovaním ďalších prílevov a odlevov peňažných tokov potrebných na vyrovnanie poistných a zaistných záväzkov. Napríklad časové rozvrhnutie nákladov pri poistných plneniach sa aplikuje tak, aby čas modelovania tohto nákladu bol zhodný s časovaním toku výplaty poistného plnenia. Požiadavky uvedené v bode 3.1 na zahrnutie všetkých nákladov, ktoré vzniknú pri správe poistných a zaistných záväzkov, majú za následok vylúčenia nákladov, ktoré nesúvisia s poisťovacou činnosťou. Takýmito nákladmi môžu byť napríklad náklady na nehnuteľnosti neslúžiace na krytie záväzkov z poisťovacej a zaisťovacej činnosti alebo, náklady na správu investícií iných ako sú investície slúžiace na krytie záväzkov z poisťovacej a zaisťovacej činnosti.
3.5 Požiadavky uvedené v bodoch 3.2 a 3.4 môžu mať za následok, že nákladové peňažné toky, ktoré sú spojené s nadobudnutím poistnej zmluvy sa zahŕňajú do analýzy nákladov, ale ich časové rozvrhnutie sa do budúcnosti neprojektuje.
3.6 Režijné náklady (tzv. „overhead“) sa alokujú kompletne a konzistentným spôsobom vzhľadom na ostatné náklady podľa bodu 3.2 i) podľa alokačného modelu nákladov poisťovne na existujúce obchody (poistné zmluvy) a budúce obchody (poistné zmluvy).
3.7 Pri stanovení inflácie nákladov by poisťovne mali zohľadniť, že rôzne kategórie nákladov môžu podliehať rôznym druhom inflácie, ako napr. inflácia ceny práce, inflácia spotrebiteľských cien, inflácia nákladov v cudzej mene vzniknutá prerozdelením nákladov na pobočku poisťovne na základe servisných zmlúv alebo sú bez inflácie.
3.8 Ak je inflácia nákladov súčasťou dlhodobej prognózy nákladov podľa obchodno-finančného plánu alebo budúcich opatrení manažmentu, tak sa budúca projektovaná inflácia jednotkových nákladov použije až od obdobia, na ktoré neexistuje prognóza nákladov zahrnutá v obchodnom pláne.

4 Schválenie a platnosť odporúčania

4.1 Toto odporúčanie schválila Rada SSA dňa 15. 3. 2021 v súlade s bodom 2.3 základného dokumentu: Procedúry na tvorby štandardov práce člena SSA schválené Valným zhromaždením SSA dňa 11. 12. 2017.
4.2. Toto odporúčanie nadobúda platnosť 17. 3. 2021 dňom jeho zverejnenia na stránke SSA.