Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
Tlačiť

Odporúčanie SSA č.2

Stanovenie predpokladov o predčasnom ukončení zmlúv

Úvod

1.1 Toto odporúčanie č. 2 vydala Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej „SSA“) na tému: Stanovenie predpokladov o predčasnom ukončení zmlúv (ďalej len „storno“ v širšom význame) v súlade s aktuálnym znením Delegovaného nariadenia komisie (EU) 2015/35 z 10. októbra 2014 (ďalej „DN“), v znení jeho doplnení, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).
1.2 Cieľom tohto odporúčania je stanoviť základné zásady a popísať „best practice“ pre stanovenie predpokladov o stornách v súlade s platnou legislatívou pre potreby oceňovania výšky technických rezerv resp. kapitálovej požiadavky v súlade s platnou legislatívou Solventnosti II.
1.3 Odporúčanie zohľadňuje znenie:
1.3.1 Zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
1.3.2 DN, a to najmä články 19, 20, 21, 56 a skupiny činností podľa Prílohy 1 DN.
V súlade s článkom 22 Delegovaného nariadenia sa predpoklady na účely článku 77 ods. 2 smernice 2009/138/ES považujú za realistické len vtedy, keď spĺňajú všetky tieto podmienky:
a) poisťovne a zaisťovne sú schopné vysvetliť a zdôvodniť každý z použitých predpokladov, pričom zohľadňujú význam predpokladu, neistotu zahrnutú v predpoklade, ako aj príslušné alternatívne predpoklady;
b) okolnosti, za ktorých by sa predpoklady považovali za chybné, sa dajú jasne identifikovať;
c) ak sa v tejto kapitole nestanovuje inak, predpoklady sú založené na charakteristikách portfólia poistných a zaistných záväzkov, ak je to možné bez ohľadu na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktoré majú portfólio v držbe;
d) poisťovne a zaisťovne používajú predpoklady dlhodobo konzistentne a v rámci homogénnych rizikových skupín a skupín činnosti bez svojvoľných zmien;
e) predpoklady primerane odzrkadľujú neistotu spojenú s peňažnými tokmi.
Na účely písmena c) poisťovne a zaisťovne používajú informácie špecifické pre podnik (vrátane informácií o správe poistných nárokov a nákladoch) len v prípade, keď sa v týchto informáciách odzrkadľujú charakteristiky portfólia poistných alebo zaistných záväzkov lepšie než v informáciách, ktoré nie sú obmedzené na špecifický podnik, alebo keď výpočet technických rezerv obozretným, spoľahlivým a objektívnym spôsobom bez využitia týchto informácií nie je možný.
1.3.3 Usmernenia k oceňovaniu technických rezerv EIOPA-BoS-14/166 (ďalej „Usmernenie EIOPA“).

2 Kvalita dát pri stanovení predpokladov o stornách

2.1 Predpoklady o stornách sa stanovujú pre rizikovo homogénne skupiny zmlúv (ďalej „RHSZ“) vzhľadom na riziko predčasného ukončenia zmlúv tak, že sa sledujú príbuzné skupiny rizík podľa hlavných vysvetľujúcich faktorov, napr. v závislosti od platenia poistného, distribučného kanálu, príslušnosti pripoistení k hlavným rizikám, existencie finančných garancií, spojitosti poistení s predajom iných produktov (leasing, úvery), so zohľadnením dostatočného objemu dát v každej skupine.
2.2 Dáta o riziku storna sa považujú za kompletné, ak existuje 10-15 ročná história (pre počet pozorovaní) danej poisťovne pre RHSZ a nenastali externé faktory (hyperinflácia, extrémne výkyvy trhov, zmeny zákonov, daní, AI, atď.), ktoré výrazne menia a znemožňujú vyhodnotiť relevantný historický vývoj a trend za účelom odhadu budúceho vývoja storien.
2.3 Všetky úpravy dát, napríklad vylúčenie skupín dát pre externé faktory, chyby v dátach, jednorazové aktivity spoločnosti (hromadné prepoisťovanie, zmeny províznych schém, atď.), aktuár zdokumentuje, a vyhodnotí ich materialitu. Ak sa dajú nedostatky odstrániť, aktuár navrhne vhodné úpravy.
2.4 Ak sú dáta v zmysle bodov 1.3 až 2.3 kompletné, je k dispozícii dostatočná historická skúsenosť, aktuár odhadne storno danej skupiny z dostupných údajov. Na odhadnutie tzv. dlhých koncov (nad 15 rokov trvania poistnej zmluvy, avšak s prihliadnutím na dobu a charakter rizika) pre danú RHSZ je akceptovateľné použitie konštanty (tzv. „flat rate“) odvodenej z dát z posledných pozorovaní storna poistných rokov trvania poistenia.
2.5 Ak pre danú RHSZ dáta kompletné nie sú, aktuár môže použiť na tvorbu predpokladu storna:
i. predpoklad použitý pre iný produkt s podobným rizikovým profilom s očakávaným vplyvom na storno, ak tento má dostatočnú históriu,
ii. trhový benchmark krajiny vzhľadom na RHSZ,
iii. údaje materskej spoločnosti,
iv. údaje od zaisťovateľa,
v. dokladovateľné expertné štúdie (poradenské spoločnosti, trhové údaje zo susedných krajín, EIOPA, európske aktuárske inštitúcie),
podklady o storne uvedené v odsekoch i) – v) tohto bodu sa upravia použitím expertného úsudku aktuára, pričom dôvod úpravy je riadne zdokumentovaný a konzistentný vzhľadom na rizikové profily RHSZ s nekompletnými dátami a na časové obdobia.
2.6 Pri použití externých údajov je potrebné preukázať, že údaje nie je možné alebo vhodné získať z interných historických zdrojov. Treba zdokumentovať zdroj dát a rozdiely skutočností, ktoré ovplyvnili expertný úsudok aktuára pri výbere a úprave dát: rizikové profily a vlastnosti daných produktov RHSZ, odmeňovacie schémy, rozdiely medzi trhmi krajín (legislatíva, ekonomické ukazovatele, štruktúra poistných produktov v krajinách a zvyklosti poistného trhu).

3 Výpočet historických parametrov stornovanosti a odhad predpokladov do budúcnosti

3.1 V odporúčaní sa používajú pojmy „výpočet“ a „odhad“, ktoré však nie sú synonymá. Výpočet historickej stornovanosti je fakt a odhad stornovanosti do budúcna závisí od zvolenej metódy a expertného odhadu aktuára, napr. pri odhade trendu. Považovať stanovenie odhadu storien do budúcnosti len na základe výpočtu historickej stornovanosti nie je správne, a neodporúča sa mechanická aplikácia minulého vývoja storien do odhadu budúcnosti.
3.2 Pri výpočte historických parametrov storien sa aktuár uistí, že metóda výpočtu je konzistentná s použitím predpokladu v modeli na ocenenie záväzkov poistných zmlúv. Sleduje expozíciu rizika, poradie aplikovania dekrementov poistnej zmluvy, uistí sa, že do storien nezahŕňa iné dôvody ukončenia rizík (napr. ukončenia podľa zmluvných podmienok pre poistné udalosti, návraty do aktívneho stavu po prerušeniach platenia a pod.).
3.3 Výber pozorovaní na odhad predpokladu do budúcna robí aktuár s prihliadnutím na očakávaný budúci vývoj. Zohľadňuje vysvetľujúce faktory napr. dobu poistenia (vyššie storná v prvom roku, nižšie storná na zmluvách pred koncom poistenia, očakávaný odchod do dôchodku a pod.), výšku storno poplatkov, distribučný kanál, trhovú výšku garancie výnosu, atď. Použitie faktorov a trendov zdokumentuje.
3.4 Aktuár popíše výber pozorovaní použitých pri stanovení predpokladu a použité expertné odhady, pričom jasne zdokumentuje dôvody vzhľadom na dostupné dáta a očakávaný trend.
3.5 Pri spracovaní dát robí aktuár kredibilné, maximálne vierohodné odhady parametrov storna v súlade so štatistickými metódami. V závislosti od výšky rizika, plynúceho z nedostatku vlastných dát, uplatňuje na vypočítané predpoklady korekcie tak, aby nepodhodnotil ani významne nenadhodnotil záväzky z poistných zmlúv. 3.6 Je potrebné, aby aktuár:
i. overil spätným testovaním vypočítané parametre, napr. počtov modelovaných storien a modelovaných odkupov na skutočné hodnoty, pričom má uvažovať s vplyvom iných dekrementov (hlavne dožití) na výsledok testov a zrozumiteľne ich popísať,
ii. zdokumentoval všetky zistené neistoty pre vypočítané parametre - ovplyvniteľné aj neovplyvniteľné a navrhol odstránenie neistôt,
iii. vyčíslil senzitivitu hodnoty najlepšieho odhadu záväzkov na odhady a neistoty parametrov v súvislosti s každou jednou neistotou,
iv. popísal a vyčíslil známe chyby odhadu.
3.7 V prípade produktov s nekompletnými dátami sa pri výpočte senzitivity záväzkov z poistných zmlúv stanovia oproti produktom s kompletnými dátami robustnejšie šoky. Môže ich nastaviť na rizikový profil poisťovne stanovený manažmentom.
3.8 Výsledky senzitivity a spätného testovania aktuár zohľadní a vhodne komunikuje pri stanovení finálneho odhadu parametrov pri nedostatku dát.

4 Schválenie a platnosť odporúčania

4.1 Toto odporúčanie schválila Rada SSA dňa 15. 3.2021 v súlade s bodom 2.3 základného dokumentu: Procedúry na tvorby štandardov práce člena SSA schválené Valným zhromaždením SSA dňa 11.12. 2017.
4.2. Toto odporúčanie nadobúda platnosť 17. 3. 2021 dňom jeho zverejnenia na stránke SSA.