Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
súhlasím
Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
beta
Tlačiť

Sylaby aktuárskeho vzdelania Slovenskej spoločnosti aktuárov

Sylaby aktuárskeho vzdelania SSA

Tento dokument vymedzuje požiadavky na vzdelanie a vedomosti kvalifikovaných aktuárov Slovenskej spoločnosti aktuárov (ďalej len „SSA“).

Za účelom zabezpečenia overenia splnenia požiadaviek sylabov aktuárskeho vzdelania SSA (ďalej len „sylaby“) je ustanovená Komisia pre vzdelávanie SSA (ďalej len „komisia“). V prípade nefunkčnosti komisie jej právomoci preberá rada SSA.

Komisia rozhoduje o akreditovaní univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú študijné programy v súlade s týmito sylabami a požiadajú o akreditáciu. Neočakáva sa, že študijné programy, za účelom akreditácie, budú presne pokrývať predmety podľa vyššie uvedeného členenia. Univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie si môžu určiť, akým spôsobom budú svoje programy organizovať, napr. v akom poradí a členení budú jednotlivé predmety vyučovať. Pri rozhodovaní Komisie, či udeliť úplnú alebo čiastočnú akreditáciu, Komisia bude brať do úvahy či a nakoľko celkový obsah študijného programu pokrýva obsah Základných sylabov.

Sylaby sú členené na tri časti:

 1. Všeobecné znalosti a schopnosti,
 2. Základné sylaby,
 3. Špecializácia

Všeobecné znalosti a schopnosti sú schopnosti, ktoré má mať každý kvalifikovaný aktuár SSA. Predpokladá sa, že ich nadobudol počas svojho vzdelávania (na strednej či vysokej škole) alebo praxe. Očakáva sa, že budú neformálne skúšané počas tohto vzdelávania napríklad formou obhajoby diplomovej práce, vytvorenia materiálu v cudzom jazyku, v rámci práce na projekte alebo využívaním v praxi.

Základné sylaby obsahujú zoznam hlavných predmetov aktuárskeho štúdia. Toto štúdium je možné absolvovať na univerzite, v inej vzdelávacej institúcie alebo iným preukázateľným spôsobom.

Špecializáciou sa rozumie súhrn znalostí, ktoré sú potrebné pre to, aby sa kvalifikovaný aktuár stal špecialistom pre určitú oblasť aktuárskej práce. Každý kvalifikovaný aktuár by mal mať hlbšie vedomosti v minimálne jednej oblasti špecializácie. Špecializácia môže byť dosiahnutá okrem iného napríklad nadstavbovým alebo postgraduálnym štúdiom danej oblasti, výskumom alebo praxou.

Všeobecné znalosti a schopnosti sú špecifikované v Prílohe 1, Základné sylaby v Prílohe 2 a Špecializácia je špecifikovaná v Prílohe 3.

Tieto Sylaby aktuárskeho vzdelania boli schválené valným zhromaždením SSA konaným dňa 27.3.2014. Tieto Sylaby nadobúdajú účinnosť 1.7.2014. Týmto sa k 1.7.2014 rušia Sylaby aktuárskeho vzdelávania Slovenskej spoločnosti aktuárov schválené valným zhromaždením dňa 19.12.2011.

Príloha 1
Všeobecné znalosti a schopnosti

Všeobecné znalosti a schopnosti pozostávajú zo 4 oblastí.

Formálne posúdenie tejto časti nie je nutné.

Oblasť 1 – Počítačové aplikácie

Cieľ: Získať základy moderných počítačových metód potrebných pre prácu aktuára. Očakávajú sa pracovné znalosti a zručnosti z oblasti moderných informačných a komunikačných technológií potrebných pre prácu aktuára, napríklad VBA, R, SAS, RESQ, Prophet, MoSes.

Oblasť 2 – Štruktúry a legislatívne nástroje v Európskej únii

Cieľ: Ovládať štruktúry a legislatívne nástroje EÚ.

 1. Význam medzinárodných štruktúr a ich význam
 2. Pochopenie odlišností jednotlivých krajín
 3. Štruktúry v rámci EÚ
 4. Právne predpisy EÚ relevantné pre prácu aktuára

Oblasť 3 – Komunikácia

Cieľ: Rozvinúť schopnosti prezentovať aktuárske myšlienky a argumenty ako v písanej tak aj v ústnej forme tak, aby boli zrozumiteľné aj pre neaktuárov.

 1. Očakáva sa, že aktuár je schopný pripraviť návrh písomného dokumentu určeného pre neaktuára, ktorý príblíži základné princípy a nebude obsahovať neúplné alebo nepravdivé fakty, prípadne nepotvrdené názory.
 2. Očakáva sa tiež, že aktuár je schopný prednášať na odbornú tému pred laikmi.

Oblasť 4 – Jazykové znalosti

Cieľ: Schopnosť komunikovať v odborných diskusiách a čítať aktuársku literatúru v anglickom jazyku.

Príloha 2
Základné sylaby

Základné sylaby pozostávanjú zo 14 predmetov v 3 stupňoch. Pre každý predmet základných sylabov je určený súbor požadovaných tém.

A – Úvodné technické predmety

B – Základné aktuárske predmety

C – Aktuárske aplikácie

Stupeň A – Úvodné predmety

Tieto predmety nie sú špeciálne aktuárske, a je možné, že ich študenti absolvovali pred zahájením svojho aktuárskeho vzdelávania.

Predmet A1 – Matematika

Cieľ: Poskytnúť znalosti zo základov matematických postupov potrebných na zvládnutie ďalších predmetov, a tiež vedomosti na zvládnutie matematického modelovania.

 1. Matematická analýza
 2. Lineárna algebra
 3. Numerické analýzy
 4. Stochastický kalkulus

Predmet A2 – Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Cieľ: Poskytnúť základy teórie pravdepodobnosti a štatistiky.

 1. Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
 2. Teória rozhodovania
 3. Analýza dát
 4. Korelačná a regresná analýza

Predmet A3 – Stochastické procesy a modelovanie

Cieľ: Poskytnúť základy zo stochastických procesov a metód modelovania.

 1. Princípy a metódy modelovania
 2. Stochastické procesy v poistení a finančníctve
 3. Modelovanie časových radov
 4. Simulačné metódy pre stochastické procesy

Predmet A4 – Ekonómia

Cieľ: Poskytnúť základy fundamentálnych konceptov ekonómie a ich vplyv na sektor poistenia a iné finančné systémy.

 1. Makroekonómia
 2. Mikroekonómia

Predmet A5 – Účtovníctvo a finančné výkazníctvo

Cieľ: Poskytnúť porozumenie a interpretáciu účtovníctva a finančného vykazovania podnikov a finančných inštitúcií.

 1. Účtovné princípy
 2. Právne formy podnikov a štruktúra ich vlastného imania
 3. Základná štruktúra účtovníctva spoločnosti a metódy konsolidácie
 4. Interpretácia finančných výkazov

Predmet A6 – Legislatíva

Cieľ: Poskytnúť základy, porozumenie a aplikáciu právnych predpisov vzťahujúcich sa na finančné inštitúcie.

 1. Právne predpisy upravujúce výkon dohľadu nad finančnými inštitúciami
 2. Právne predpisy upravujúce sektor finančných služieb

Stupeň B – Základné aktuárske predmety

Tieto predmety obsahujú základné nástroje aktuárskej vedy a financií, a preto musia tvoriť základ každého programu aktuárskej špecializácie.

Predmet B1 – Finančná matematika

Cieľ: Poskytnúť základy finančnej matematiky a ich aplikácií v aktuárskej vede.

 1. Deterministická teória úrokovej miery a cash flow modelovanie
 2. Definícia finančných derivátov a cenných papierov
 3. Stochastické výpočty vo financiách
 4. Teória stochastickej úrokovej miery

Predmet B2 – Viacstavové modely

Cieľ: Poskytnúť základy z tvorby viacstavových modelov.

 1. Modely prežitia a odhad parametrov
 2. Viacstavové modely prežitia a odhad parametrov
 3. Konštrukcia dekrementnej tabuľky
 4. Charakteristiky populácie a klasifikácia rizika

Predmet B3 – Aktuárska matematika a aktuárske ohodnocovanie rezerv

Cieľ: Poskytnúť základy matematických techník, vrátane stochastických, ktoré sú potrebné najmä pri aktuárskejpráci.

 1. Metódy výpočtu rezerv
 2. Oceňovanie poistných produktov
 3. Techniky ohodnocovania
 4. Analýza technického výsledku (analýza zdrojov zisku, variačná analýza)

Predmet B4 – Teória rizika

Cieľ: Poskytnúť základy teórie rizika a jej použitie v aktuárskej práci.

 1. Distribučná funkcia frekvencie poistných udalostí a výšky poistných škôd
 2. Teória rizika
 3. Teória kredibility
 4. Závislosti náhodných premenných9
 5. Zovšeobecnené lineárne modely (GLM)

Predmet B5 – Investície a finančné trhy

Cieľ: Poskytnúť základy o financiách, investíciách a teórie portfólia.

 1. Finančné trhy
 2. Stanovenie ceny a hodoty finančných produktov
 3. Podnikové financie
 4. Teória portfólia
 5. Hodnota firmy a ocenenie firmy

Predmet B6 – Kvantitatívny manažment rizika a solventnosť

Cieľ: Poskytnúť základy kvantitatívneho manažmentu rizika.

 1. Klasifikácia rizika
 2. Meranie rizika
 3. Diverzifikácia
 4. Dynamické finančné analýzy a interné modely
 5. Kapitálové požiadavky

Stupeň C – Aktuárske aplikácie

Tieto predmety obsahujú základné nástroje aktuárskej vedy a financií, a preto musia tvoriť základ každého programu aktuárskej špecializácie.

Predmet C1 – Podnikový manažment firmy (ERM)

Cieľ: Poskytnúť technickú zručnosť pre aplikáciu princípov a metód študovaných v rámci Aktuárskych predmetov pri identifikovaní, kvantifikácii a manažmente rizík.

 1. Podnikateľské prostredie podniku
 2. Vyhodnotenie rizík, rizikové typy a rizikové miery
 3. Dizajn a ocenenie produktov a služieb
 4. Určenie predpokladov a stanovenie scenárov
 5. Metódy ohodnocovania rezerv a záväzkov
 6. Mitigácia rizika
 7. Manažment aktív a pasív (ALM)
 8. Monitorovanie rizika a expozície voči riziku
 9. Solventnosť a ziskovosť podniku a riadenie kapitálu

Predmet C2 – Profesionalizmus

Cieľ: Rozširovať povedomie o význame profesionalizmu, dôležitosti profesionalizmu v práci aktuára a problémy profesionalizmu, ktoré môžu vzniknúť pri práci aktuára..

 1. Štandardy práce a disciplinárny poriadok
 2. Profesijné štandardy
 3. Profesionalizmus a etický kódex

Príloha 3 – Špecializácia

Žiadatelia musia preukázať schopnosť uskutočnenia kvalifikovanej analýzy, syntézy a názoru. Pokiaľ je pre niektorú oblasť relevantná legislatíva Európskej únie alebo národná legislatíva, žiadateľ musí plne rozumieť legislatíve danej oblasti.

Možné oblasti špecializácie:

Výklad sylabov

Stahnite si výklad sylabov (.zip)