Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
súhlasím
Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
beta
Tlačiť

Disciplinárny poriadok Slovenskej spoločnosti aktuárov

Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „SSA“) v súlade s článkom 11 Stanov Spoločnosti vydáva tento disciplinárny poriadok Spoločnosti (ďalej len „Disciplinárny poriadok“).

Článok 1
Predmet Disciplinárneho poriadku

 1. Predmetom Disciplinárneho poriadku je úprava, postavenie a úlohy disciplinárnej komisie, ďalej upravuje postup orgánov Spoločnosti pri riešení sťažností, v disciplinárnom konaní a pri ukladaní disciplinárnych sankcií.

Článok 2
Disciplinárna komisia

 1. Spoločnosť v zmysle článku 8 v spojení s článkom 11 Stanov Spoločnosti zriaďuje disciplinárnu komisiu, ktorá:
  • prijíma podnety voči členom Spoločnosti, u ktorých je dôvodné podozrenie, že porušili ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, Kódexu člena Spoločnosti SSA, Stanov Spoločnosti, Pravidiel permanentného vzdelávania členov Spoločnosti a iných záväzných dokumentov,
  • prijíma podnety voči konaniu, ktorým bolo alebo mohlo byť poškodené dobré meno Spoločnosti,
  • navrhuje opatrenia na nápravu porušenia a rozhoduje o udelení disciplinárnych sankcií voči členom Spoločnosti podľa pravidiel disciplinárneho konania.
 2. Disciplinárnu komisiu tvoria traja členovia, ktorí sú volení valným zhromaždením podľa Volebného poriadku Spoločnosti. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie je 3 roky a neskončí sa pred zvolením nových členov komisie.
 3. Ak sa člen disciplinárnej komisie nemôže zúčastniť práce komisie z dôvodu zaujatosti alebo z iných závažných dôvodov, alebo ak bol voči nemu podaný podnet, nahradí ho náhradník volený valným zhromaždením podľa Volebného poriadku spoločnosti.
 4. Disciplinárna komisia je uznášania schopná, ak sa jej rokovania zúčastnia všetci členovia.

Článok 3
Všeobecné ustanovenia disciplinárneho konania

 1. Disciplinárne konanie proti niektorému členovi Spoločnosti (ďalej len „Odporca“) môže iniciovať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Navrhovateľ“), a to na základe podpísaného podnetu (ďalej len „Podnet“), doručeného predsedovi disciplinárnej komisie. K Podnetu má byť priložená e-mailová a poštová adresa Odporcu, ak sú Navrhovateľovi známe.
 2. Disciplinárne konanie sa môže uskutočniť vtedy, ak Odporca bol členom Spoločnosti v čase vykonania predpokladaného priestupku. Ak medzičasom Odporca členstvo v Spoločnosti ukončí, disciplinárne konanie sa neuskutoční, resp. už prebiehajúce konanie sa zastaví.
 3. Priestupok sa posudzuje podľa všeobecne záväzných predpisov a pravidiel Spoločnosti platných v čase vykonania priestupku. V prípade, ak pravidlá platné v čase posudzovania umožňujú menej prísne posúdenie priestupku, použijú sa tieto pravidlá.
 4. Za priestupok sa považuje najmä, ak člen Spoločnosti:
  • pri výkone aktuárskej práce vedome alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti koná v rozpore so Stanovami Spoločnosti, Pravidlami permanentného vzdelávania členov Spoločnosti, alebo inými základnými dokumentmi Spoločnosti alebo
  • bol v dôsledku svojho konania právoplatne odsúdený za vedomé spáchanie závažného trestného činu.
 5. Disciplinárne sankcie v Spoločnosti sú nasledovné:
  • ústne upozornenie,
  • písomné pokarhanie,
  • zmena typu členstva v Spoločnosti,
  • vylúčenie zo Spoločnosti.
 6. V odseku 5 tohto článku uvedená sankcia „ústne upozornenie“ sa nepoužije v prípade porušenia Pravidiel permanentného vzdelávania členov Spoločnosti. V prípade, že člen nesplní požadovaný počet CPD bodov aspoň na 50%, nie je vhodné použiť ani sankciu “písomné pokarhanie“. V prípade, že disciplinárna komisia udelí sankciu “písomné pokarhanie“ členovi, ktorý nesplnil počet CPD bodov aspoň na 50%, disciplinárna komisia musí toto rozhodnutie riadne odôvodniť a zdokumentovať.
 7. Rozhodnutie o disciplinárnej sankcii – s výnimkou ústneho upozornenia – zaznamená tajomník Spoločnosti do evidencie členov Spoločnosti. Na predchádzajúce ústne upozornenie disciplinárna komisia môže brať zreteľ iba pri opätovnom vykonaní rovnakého priestupku. Pokiaľ sa disciplinárna sankcia týka člena Spoločnosti, ktorý je súčasne členom inej aktuárskej asociácie, o disciplinárnom rozhodnutí Rada Spoločnosti informuje aj túto aktuársku asociáciu.
 8. V prípade zmeny členov disciplinárnej komisie sa prípady, ktoré neboli v čase zmeny členov uzavreté, odovzdajú novým členom, ktorí môžu pri uzatváraní prípadu požiadať predchádzajúcich členov komisie o súčinnosť.
 9. V prípade, že Podnet sa týka predsedu Spoločnosti, všetky právomoci predsedu uvedené v tomto dokumente, až do ukončenia disciplinárneho konania preberá podpredseda Spoločnosti.
 10. V prípade, že Podnet sa týka porušenia Pravidiel permanentného vzdelávania, riadi sa konanie podľa článkov 4 a 6 až 8 tohto poriadku. Pre ostatné Podnety sa uplatnia články 5 až 8 tohto Disciplinárneho poriadku.

Článok 4
Porušenie Pravidiel permanentného vzdelávania

 1. Disciplinárna komisia dohodne s komisiou pre vzdelávanie formu a náležitosti Podnetu pre porušenie Pravidiel permanentného vzdelávania tak, aby Podnet obsahoval všetky potrebné podklady na posudzovanie Podnetu podľa článkov 6 a 7 tohto Disciplinárneho poriadku, a to predtým, ako komisia pre vzdelávanie pošle Podnety disciplinárnej komisii. Takéto Podnety sa potom považujú za správy o prípade pre potreby disciplinárneho konania.
 2. Ak odporca zmení typ členstva na taký, pre ktorý sa neuplatňujú pravidlá permanentného vzdelávania, disciplinárne konanie sa neuskutoční, resp. už prebiehajúce disciplinárne konanie sa zastaví. Tajomník Spoločnosti zaznamená informáciu o Podnete do evidencie členov Spoločnosti .
 3. Disciplinárna komisia do 10 pracovných dní od doručenia Podnetu preskúma jeho obsah a rozhodne, či je Podnet opodstatnený. Svoje odôvodnené rozhodnutie oznámi disciplinárna komisia komisii pre vzdelávanie a predsedovi Spoločnosti. Za dátum začatia disciplinárneho konania sa považuje dátum zaslania rozhodnutia.
 4. V prípade, ak je Podnet opodstatnený, predseda disciplinárnej komisie zašle Odporcovi:
  • kópiu Podnetu.
 5. Disciplinárne konanie pokračuje podľa článku 6 tohto Disciplinárneho poriadku.

Článok 5
Prípravné konanie v prípade podnetu iného ako porušenie Pravidiel permanentného vzdelávania

 1. Disciplinárna komisia do 10 pracovných dní od doručenia Podnetu preskúma jeho obsah a všetky podporné dokumenty a rozhodne, či začne prípravné konanie. Svoje rozhodnutie oznámi disciplinárna komisia Navrhovateľovi, Odporcovi a predsedovi Spoločnosti. Za dátum začatia prípravného konania sa považuje dátum zaslania oznámenia.
 2. V prípade začatia prípravného konania zašle predseda disciplinárnej komisie Odporcovi aj:
  • kópiu Podnetu.
 3. Disciplinárna komisia môže poveriť člena Spoločnosti, právnika alebo inú osobu alebo osoby kladením otázok v jej mene alebo pomocou pri príprave správy o prípade.
 4. Disciplinárna komisia môže požadovať a prijímať od Navrhovateľa alebo inej osoby informácie, ktoré považuje za potrebné.
 5. Disciplinárna komisia môže vypočuť ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, Navrhovateľa, Odporcu alebo iného jednotlivca. Ani Odporca ani jeho zástupcovia nesmú byť prítomní počas vypočúvaní alebo stretnutí disciplinárnej komisie a iných osôb bez súhlasu disciplinárnej komisie.
 6. Disciplinárna komisia má právo:
  • požadovať kópie alebo originály dokumentov, vrátane tých v elektronickej forme, potrebných pre vyšetrovanie od ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, a to bez ohľadu nato, či tento člen Spoločnosti je alebo nie je subjektom tohto vyšetrovania,
  • požadovať ďalšie informácie, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania, od ktoréhokoľvek člena Spoločnosti,
  • požiadať ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, a to bez ohľadu nato, či tento člen Spoločnosti je alebo nie je subjektom tohto vyšetrovania, aby sa pred ňu (alebo pred ňou určené osoby) dostavil v určenom čase a na určenom mieste a zodpovedal na otázky alebo iným spôsobom poskytol informácie, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania a
  • požiadať o právny alebo iný odborný posudok k otázkam, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania.
 7. Odporca alebo iný člen Spoločnosti nie je povinný poskytnúť informácie alebo dokumenty podľa odseku 6 tohto článku, ak sú tieto predmetom zákonnej mlčanlivosti alebo ak môžu viesť k jeho obvineniu alebo trestno-právnemu stíhaniu.
 8. Disciplinárna komisia po ukončení vyšetrovania pripraví správu o prípade, ktorá obsahuje všetky relevantné fakty, ktoré disciplinárna komisia považuje za dôležité pri rozhodovaní, či bol alebo nebol spáchaný priestupok.
 9. Správa o prípade obsahuje najmä správu o Podnete. Správa o prípade môže obsahovať skutočnosti, ktoré môžu viesť k priestupku mimo rozsahu Podnetu, ak tento možný priestupok:
  • sa dostal do pozornosti disciplinárnej komisie v priebehu vyšetrovania, a
  • nie je alebo nebol predmetom iného Podnetu, ktorý disciplinárna komisia vyšetruje osobitne.
 10. Disciplinárna komisia sa jednomyseľne rozhodne, že:
  • proti Odporcovi nebude viesť disciplinárne konanie, alebo
  • zaháji disciplinárne konanie voči Odporcovi podľa článku 6 tohto Disciplinárneho poriadku.
 11. Odôvodnené rozhodnutie o výsledku prípravného konania disciplinárna komisia zašle Navrhovateľovi, Odporcovi a predsedovi Spoločnosti.
 12. Ak bolo rozhodnuté o zahájení disciplinárneho konania, dátum jeho začiatku je stanovený ako dátum zaslania rozhodnutia v odseku 11 tohto článku.
 13. V prípade, že disciplinárna komisia nedôjde k jednomyseľnému rozhodnutiu do jedného kalendárneho roka od začiatku prípravného konania, prípravné konanie sa ukončí bez disciplinárneho konania a Navrhovateľ, Odporca a predseda Spoločnosti dostanú oznámenie o tejto skutočnosti.

Článok 6
Prvostupňové konanie

 1. Predseda disciplinárnej komisie do 20 pracovných dní od dátumu začatia disciplinárneho konania zabezpečí vytýčenie pojednávania. V prípade potreby, resp. na základe nových skutočností, ktoré sa medzičasom objavili, je možné vytýčiť aj viacero pojednávaní.
 2. Predseda disciplinárnej komisie sa s Odporcom o termínoch pojednávaní – podľa možnosti – vopred dohodne. V prípade, ak Odporcu nie je možné zastihnúť na naposledy známej emailovej adrese do 20 pracovných dní, alebo sa nepodarí dohodnúť termín prvého pojednávania do 40 pracovných dní, predseda disciplinárnej komisie na základe svojej právomoci vytýči termín pojednávania, o ktorom zúčastnené strany konania (Odporcu, resp. jeho zástupcu, predvolaných svedkov, znalcov a členov disciplinárnej komisie) upovedomí najmenej 20 pracovných dní vopred.
 3. Predseda disciplinárnej komisie je povinný správu o prípade sprístupniť Odporcovi, a to najneskôr 10 pracovných dní pred pojednávaním. Na pojednávaní má Odporca právo na obhajobu.
 4. Ak sa Odporca napriek predvolaniu nedostaví, pojednávanie sa môže uskutočniť aj v jeho neprítomnosti. V prípade, že sa pojednávania nemohol zúčastniť v dôsledku dokázateľne objektívnych skutočností, do 20 pracovných dní sa mu poskytne možnosť vypočutia. Na objektívne skutočnosti je možné sa odvolať najviac trikrát.
 5. O disciplinárnom pojednávaní sa vyhotovuje zápisnica.
 6. Skutkovú podstatu priestupku stanoví disciplinárna komisia na základe zhodnotenia správy o prípade a prípadných dôkazov uvedených počas priebehu prípravného konania. Svoje rozhodnutie vynesie bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov, na základe slobodného zváženia dôkazov, po porade na uzavretom rokovaní, a to jednoduchou väčšinou hlasov.
 7. Pri určení disciplinárnej sankcie je potrebné brať do úvahy poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, a to najmä závažnosť priestupku a jeho možné opakovanie, mieru zavinenia, resp. nedbalosti, spôsobenú škodu ako aj mieru do akej si Odporca uvedomuje spáchanie priestupku. Je potrebné zvážiť, či spáchaný priestupok priamo alebo nepriamo poškodil Spoločnosť, resp. dobrú povesť profesie aktuára a jej spoločenské postavenie a aj mieru tohto poškodenia.
 8. Rozhodnutie disciplinárnej komisie pozostáva z výrokovej časti a z odôvodnenia. Výroková časť musí obsahovať najmä osobné údaje Odporcu, skutočnosť pozastavenia disciplinárneho konania alebo rozhodnutie o disciplinárnej sankcii, ďalej ustanovenie, že voči rozhodnutiu sa Odporca alebo jeho zástupca môže do 10 pracovných dní od jeho doručenia odvolať. Odôvodnenie rozhodnutia musí obsahovať skutkovú podstatu a z nej vyplývajúce skutkové a právne dôsledky.
 9. Odporcovi, Navrhovateľovi a predsedovi Spoločnosti sa dá na vedomie obsah rozhodnutia, a to bezodkladne po vynesení rozhodnutia.

Článok 7
Druhostupňové konanie

 1. Voči rozhodnutiu vynesenému v prvostupňovom konaní môže do 10 pracovných dní od jeho doručenia Odporca alebo jeho zástupca podať písomné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať Rade Spoločnosti prostredníctvom disciplinárnej komisie, ktorá rozhodovala na prvom stupni. Odvolanie má na vykonateľnosť rozhodnutia odkladný účinok.
 2. Ak je odvolanie podané včas, predseda disciplinárnej komisie bez zbytočného odkladu doručí predsedovi Spoločnosti pre účely druhostupňového konania toto odvolanie ako aj spisový materiál vo veci vzniknutý. V opačnom prípade prvostupňové rozhodnutie disciplinárnej komisie nadobudne právoplatnosť.
 3. Disciplinárne konanie druhého stupňa vedie predseda Spoločnosti. Na zasadanie Rady Spoločnosti, na ktorom sa uskutoční pojednávanie druhého stupňa, je potrebné predvolať Odporcu, resp. jeho zástupcu a pozvať predsedu disciplinárnej komisie alebo iného člena disciplinárnej komisie, ak sa predseda komisie prvostupňového konania nezúčastňoval. V prípade potreby sú predvolaní aj iní účastníci konania. V prípade, že sa disciplinárne konanie druhého stupňa týka člena Rady Spoločnosti ako Navrhovateľa alebo Odporcu, prípadne člen Rady Spoločnosti je v konflikte záujmov v súvislosti s Podnetom, nemá tento člen Rady Spoločnosti právo hlasovať v tomto pojednávaní a považuje sa za neprítomného.
 4. Termín pojednávania druhého stupňa vytýči predseda Spoločnosti, pričom toto pojednávanie sa uskutoční aj v prípade neprítomnosti riadne predvolaných účastníkov.
 5. Pri konaní druhého stupňa sa primerane použijú pravidlá a zásady disciplinárneho konania prvého stupňa.
 6. Rozhodnutie druhého stupňa Rada Spoločnosti vynesie po porade na uzavretom rokovaní, a to v prospech väčšiny hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne podpredsedu Spoločnosti, ak predseda Spoločnosti podľa odseku 3 tohto článku nemôže hlasovať. Uzavretého rokovania Rady Spoločnosti sa zúčastňuje aj zástupca disciplinárnej komisie, avšak bez práva hlasovať.
 7. Ak v dôsledku aplikácie poslednej vety odseku 3 tohto článku počet členov Rady Spoločnosti schopných hlasovať je menej ako 3, predseda Spoločnosti určí troch členov Spoločnosti s dostatočnými skúsenosťami k riešeniu príslušnej problematiky, s dobrou profesionálnou povesťou a bez konfliktu záujmov v súvislosti s odvolaním, ktorí sa zúčastnia odvolacieho konania namiesto členov Rady Spoločnosti. Títo členovia si určia spomedzi seba predsedu, ktorý bude mať právomoci predsedu Spoločnosti podľa tohto článku.
 8. Obsah rozhodnutia sa dá na vedomie aj Odporcovi a Navrhovateľovi.
 9. Proti rozhodnutiu druhostupňového konania nie je možné sa odvolať.

Článok 8
Účinnosť

Tento disciplinárny poriadok bol schválený na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov dňa 26.03.2018 a jeho ustanovenia sa použijú od 26.03.2018 na Podnety podané po 26.03.2018.


ARCHÍV


Disciplinárny poriadok Slovenskej spoločnosti aktuárov

(schválený na VZ SSA dňa 14.12.2016)
Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej len Spoločnosť) v súlade s článkom 11 Stanov Spoločnosti vydáva tento disciplinárny poriadok Spoločnosti (ďalej len Disciplinárny poriadok).

Článok 1
Predmet Disciplinárneho poriadku

 1. Predmetom Disciplinárneho poriadku je úprava, postavenie a úlohy disciplinárnej komisie, ďalej upravuje postup orgánov Spoločnosti pri riešení sťažností, v disciplinárnom konaní a pri ukladaní disciplinárnych sankcií.

Článok 2
Disciplinárna komisia

 1. Spoločnosť v zmysle článku 8 v spojení s článkom 11 Stanov Spoločnosti zriaďuje disciplinárnu komisiu, ktorá:
  • prijíma podnety voči členom Spoločnosti, u ktorých je dôvodné podozrenie, že porušili ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, Kódexu člena SSA, Stanov Spoločnosti, Pravidiel permanentného vzdelávania členov Spoločnosti a iných záväzných dokumentov,
  • prijíma podnety voči konaniu, ktorým bolo alebo mohlo byť poškodené dobré meno Spoločnosti,
  • navrhuje opatrenia na nápravu porušenia a rozhoduje o udelení disciplinárnych sankcií voči členom Spoločnosti podľa pravidiel disciplinárneho konania.
 2. Disciplinárnu komisiu tvoria traja členovia, ktorí sú volení valným zhromaždením podľa Volebného poriadku Spoločnosti. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie je 2 roky a neskončí sa pred zvolením nových členov komisie.
 3. Ak sa člen disciplinárnej komisie nemôže zúčastniť práce komisie z dôvodu zaujatosti alebo z iných závažných dôvodov, alebo ak bol voči nemu podaný podnet, nahradí ho náhradník volený valným zhromaždením podľa Volebného poriadku spoločnosti.
 4. Disciplinárna komisia je uznášania schopná, ak sa jej rokovania zúčastnia všetci členovia.

Článok 3
Všeobecné ustanovenia disciplinárneho konania

 1. Disciplinárne konanie proti niektorému členovi Spoločnosti (ďalej len Odporca) môže iniciovať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba (ďalej len Navrhovateľ), a to na základe podpísaného podnetu (ďalej len Podnet), doručeného predsedovi disciplinárnej komisie. K Podnetu má byť priložená e-mailová a poštová adresa Odporcu, ak sú Navrhovateľovi známe.
 2. Disciplinárne konanie sa môže uskutočniť vtedy, ak Odporca bol členom Spoločnosti v čase vykonania predpokladaného priestupku. Ak medzičasom Odporca členstvo v Spoločnosti ukončí, disciplinárne konanie sa neuskutoční, resp. už prebiehajúce konanie sa zastaví.
 3. Priestupok sa posudzuje podľa všeobecne záväzných predpisov a pravidiel Spoločnosti platných v čase vykonania priestupku. V prípade, ak pravidlá platné v čase posudzovania umožňujú menej prísne posúdenie priestupku, použijú sa tieto pravidlá.
 4. Za priestupok sa považuje najmä, ak člen Spoločnosti:
  • pri výkone aktuárskej práce vedome alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti koná v rozpore so Stanovami Spoločnosti, Pravidlami permanentného vzdelávania členov Spoločnosti, alebo inými základnými dokumentmi Spoločnosti alebo
  • bol v dôsledku svojho konania právoplatne odsúdený za vedomé spáchanie závažného trestného činu.
 5. Možné disciplinárne sankcie sú:
  • ústne upozornenie,
  • písomné pokarhanie,
  • zmena typu členstva,
  • vylúčenie zo Spoločnosti.
 6. V odseku 5. uvedená sankcia „ústne upozornenie“ sa nepoužije v prípade porušenia Pravidiel permanentného vzdelávania členov Spoločnosti. V prípade, že člen nesplní požadovaný počet CPD bodov aspoň na 65%, nie je možné použiť ani sankciu “písomné pokarhanie“.
 7. Rozhodnutie o disciplinárnej sankcii – s výnimkou ústneho upozornenia – zaznamená tajomník Spoločnosti do evidencie členov Spoločnosti. Na predchádzajúce ústne upozornenie disciplinárna komisia môže brať zreteľ iba pri opätovnom vykonaní rovnakého priestupku. Pokiaľ sa disciplinárna sankcia týka člena Spoločnosti, ktorý je súčasne členom inej aktuárskej asociácie, o disciplinárnom rozhodnutí Rada Spoločnosti informuje aj túto aktuársku asociáciu.
 8. V prípade zmeny členov disciplinárnej komisie sa prípady, ktoré neboli v čase zmeny členov uzavreté, odovzdajú novým členom, ktorí môžu pri uzatváraní prípadu požiadať predchádzajúcich členov komisie o súčinnosť.
 9. V prípade, že Podnet sa týka predsedu Spoločnosti, všetky právomoci predsedu uvedené v tomto dokumente, až do ukončenia disciplinárneho konania preberá podpredseda Spoločnosti.
 10. V prípade, že Podnet sa týka porušenia Pravidiel permanentného vzdelávania, riadi sa konanie podľa článkov 4 a 6 - 8 tohto poriadku. Pre ostatné Podnety sa uplatnia články 5 - 8 tohto poriadku.

Článok 4
Porušenie Pravidiel permanentného vzdelávania

 1. Disciplinárna komisia dohodne s komisiou pre vzdelávanie formu a náležitosti Podnetu pre porušenie Pravidiel permanentného vzdelávania tak, aby Podnet obsahoval všetky potrebné podklady na posudzovanie Podnetu podľa článkov 6 a 7 tohto poriadku, a to predtým, ako komisia pre vzdelávanie pošle Podnety disciplinárnej komisii. Takéto Podnety sa potom považujú za správy o prípade pre potreby disciplinárneho konania.
 2. Ak odporca zmení typ členstva na taký, pre ktorý sa neuplatňujú pravidlá permanentného vzdelávania, disciplinárne konanie sa neuskutoční, resp. už prebiehajúce konanie sa zastaví. Tajomník Spoločnosti zaznamená informáciu o Podnete do členskej evidencie.
 3. Disciplinárna komisia do 10 pracovných dní od doručenia Podnetu preskúma jeho obsah a rozhodne, či je Podnet opodstatnený. Svoje odôvodnené rozhodnutie oznámi disciplinárna komisia komisii pre vzdelávanie a predsedovi Spoločnosti. Za dátum začatia disciplinárneho konania sa považuje dátum zaslania rozhodnutia.
 4. V prípade, ak je Podnet opodstatnený, predseda disciplinárnej komisie zašle Odporcovi:
  • kópiu Podnetu,
  • kópiu Disciplinárneho poriadku a
  • kópiu relevantných Pravidiel permanentného vzdelávania.
 5. Disciplinárne konanie pokračuje podľa článku 6.

Článok 5
Prípravné konanie

 1. Disciplinárna komisia do 10 pracovných dní od doručenia Podnetu preskúma jeho obsah a všetky podporné dokumenty a rozhodne, či začne prípravné konanie. Svoje rozhodnutie oznámi disciplinárna komisia Navrhovateľovi, Odporcovi a predsedovi Spoločnosti. Za dátum začatia prípravného konania sa považuje dátum zaslania oznámenia.
 2. V prípade začatia prípravného konania zašle predseda disciplinárnej komisie Odporcovi aj:
  • kópiu Podnetu a
  • kópiu Disciplinárneho poriadku.
 3. Disciplinárna komisia môže poveriť člena Spoločnosti, právnika alebo inú osobu alebo osoby kladením otázok v jej mene alebo pomocou pri príprave správy o prípade.
 4. Disciplinárna komisia môže požadovať a prijímať od Navrhovateľa alebo inej osoby informácie, ktoré považuje za potrebné.
 5. Disciplinárna komisia môže vypočuť ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, Navrhovateľa, Odporcu alebo iného jednotlivca. Ani Odporca ani jeho zástupcovia nesmú byť prítomní počas vypočúvaní alebo stretnutí disciplinárnej komisie a iných osôb bez súhlasu komisie.
 6. Disciplinárna komisia má právo:
  • požadovať kópie alebo originály dokumentov, vrátane tých v elektronickej forme, potrebných pre vyšetrovanie od ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, a to bez ohľadu nato, či tento člen je alebo nie je subjektom tohto vyšetrovania,
  • požadovať ďalšie informácie, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania, od ktoréhokoľvek člena Spoločnosti,
  • požiadať ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, a to bez ohľadu nato, či tento člen je alebo nie je subjektom tohto vyšetrovania, aby sa pred ňu (alebo pred ňou určené osoby) dostavil v určenom čase a na určenom mieste a zodpovedal na otázky alebo iným spôsobom poskytol informácie, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania a
  • požiadať o právny alebo iný odborný posudok k otázkam, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania.
 7. Odporca alebo iný člen Spoločnosti nie je povinný poskytnúť informácie alebo dokumenty podľa odseku 6 tohto článku, ak sú tieto predmetom zákonnej mlčanlivosti alebo ak môžu viesť k jeho obvineniu alebo trestno-právnemu stíhaniu.
 8. Disciplinárna komisia po ukončení vyšetrovania pripraví správu o prípade, ktorá obsahuje všetky relevantné fakty, ktoré komisia považuje za dôležité pri rozhodovaní, či bol alebo nebol spáchaný priestupok.
 9. Správa o prípade obsahuje najmä správu o Podnete. Správa o prípade môže obsahovať skutočnosti, ktoré môžu viesť k priestupku mimo rozsahu Podnetu, ak tento možný priestupok:
  • sa dostal do pozornosti disciplinárnej komisie v priebehu vyšetrovania, a
  • nie je alebo nebol predmetom iného Podnetu, ktorý disciplinárna komisia vyšetruje osobitne.
 10. Disciplinárna komisia sa jednomyseľne rozhodne že:
  • proti Odporcovi nebude viesť disciplinárne konanie, alebo
  • zaháji disciplinárne konanie voči Odporcovi podľa článku 6.
 11. Odôvodnené rozhodnutie o výsledku prípravného konania disciplinárna komisia zašle Navrhovateľovi, Odporcovi a Predsedovi Spoločnosti.
 12. Ak bolo rozhodnuté o zahájení disciplinárneho konania, dátum jeho začiatku je stanovený ako dátum zaslania rozhodnutia v bode 11.
 13. V prípade, že disciplinárna komisia nedôjde k jednomyseľnému rozhodnutiu do jedného kalendárneho roka od začiatku prípravného konania, prípravné konanie sa ukončí bez disciplinárneho konania a Navrhovateľ, Odporca a predseda Spoločnosti dostanú oznámenie o tejto skutočnosti.

Článok 6
Prvostupňové konanie

 1. Predseda disciplinárnej komisie do 20 pracovných dní od dátumu začatia disciplinárneho konania zabezpečí vytýčenie pojednávania. V prípade potreby resp. na základe nových skutočností, ktoré sa medzičasom objavili, je možné vytýčiť aj viacero pojednávaní.
 2. Predseda disciplinárnej komisie sa s Odporcom o termínoch pojednávaní – podľa možnosti – vopred dohodne. V prípade, ak Odporcu nie je možné zastihnúť na naposledy známej adrese (poštovej adrese alebo emailovej adrese, ak poštová adresa nie je známa) do 20 pracovných dní, alebo sa nepodarí dohodnúť termín prvého pojednávania do 40 pracovných dní, predseda disciplinárnej komisie na základe svojej právomoci vytýči termín pojednávania, o ktorom zúčastnené strany konania (Odporcu resp. jeho zástupcu, predvolaných svedkov, znalcov a členov disciplinárnej komisie) upovedomí najmenej 20 pracovných dní vopred.
 3. Predseda disciplinárnej komisie je povinný správu o prípade sprístupniť Odporcovi, a to najneskôr 10 pracovných dní pred pojednávaním. Na pojednávaní má Odporca právo na obhajobu.
 4. Ak sa Odporca napriek predvolaniu nedostaví, pojednávanie sa môže uskutočniť aj v jeho neprítomnosti. V prípade, že sa pojednávania nemohol zúčastniť v dôsledku dokázateľne objektívnych skutočností, do 20 pracovných dní sa mu poskytne možnosť vypočutia. Na objektívne skutočnosti je možné sa odvolať najviac trikrát.
 5. O disciplinárnom pojednávaní sa vyhotovuje zápisnica.
 6. Skutkovú podstatu priestupku stanoví disciplinárna komisia na základe zhodnotenia správy o prípade a prípadných dôkazov uvedených počas priebehu prípravného konania. Svoje rozhodnutie vynesie bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov, na základe slobodného zváženia dôkazov, po porade na uzavretom rokovaní, a to jednoduchou väčšinou hlasov.
 7. Pri určení disciplinárnej sankcie je potrebné brať do úvahy poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, a to najmä závažnosť priestupku a jeho možné opakovanie, mieru zavinenia resp. nedbalosti, spôsobenú škodu ako aj mieru do akej si Odporca uvedomuje spáchanie priestupku. Je potrebné zvážiť, či spáchaný priestupok priamo alebo nepriamo poškodil Spoločnosť resp. dobrú povesť profesie a jej spoločenské postavenie a aj mieru tohto poškodenia.
 8. Rozhodnutie disciplinárnej komisie pozostáva z výrokovej časti a z odôvodnenia. Výroková časť musí obsahovať najmä osobné údaje Odporcu, skutočnosť pozastavenia disciplinárneho konania alebo rozhodnutie o disciplinárnej sankcii, ďalej ustanovenie, že voči rozhodnutiu sa Odporca alebo jeho zástupca môže do 10 pracovných dní od jeho doručenia odvolať. Odôvodnenie rozhodnutia musí obsahovať skutkovú podstatu a z nej vyplývajúce skutkové a právne dôsledky.
 9. Odporcovi, Navrhovateľovi a predsedovi Spoločnosti sa dá na vedomie obsah rozhodnutia, a to bezodkladne po vynesení rozhodnutia.

Článok 7
Druhostupňové konanie

 1. Voči rozhodnutiu vynesenému v prvostupňovom konaní môže do 10 pracovných dní od jeho doručenia Odporca alebo jeho zástupca podať písomné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať Rade Spoločnosti prostredníctvom disciplinárnej komisie, ktorá rozhodovala na prvom stupni. Odvolanie má na vykonateľnosť rozhodnutia odkladný účinok.
 2. Ak je odvolanie podané včas, predseda disciplinárnej komisie bez zbytočného odkladu doručí predsedovi Spoločnosti pre účely druhostupňového konania toto odvolanie ako aj spisový materiál vo veci vzniknutý. V opačnom prípade prvostupňové rozhodnutie disciplinárnej komisie nadobudne právoplatnosť.
 3. Disciplinárne konanie druhého stupňa vedie predseda Spoločnosti. Na zasadanie Rady, na ktorom sa uskutoční pojednávanie druhého stupňa, je potrebné predvolať Odporcu resp. jeho zástupcu a pozvať predsedu disciplinárnej komisie alebo iného člena disciplinárnej komisie, ak sa predseda komisie prvostupňového konania nezúčastňoval. V prípade potreby sú predvolaní aj iní účastníci konania. V prípade, že sa disciplinárne konanie druhého stupňa týka člena Rady ako Navrhovateľa alebo Odporcu, prípadne člen Rady je v konflikte záujmov v súvislosti s Podnetom, nemá tento člen právo hlasovať v tomto pojednávaní a považuje sa za neprítomného.
 4. Termín pojednávania druhého stupňa vytýči predseda Spoločnosti, pričom toto pojednávanie sa uskutoční aj v prípade neprítomnosti riadne predvolaných účastníkov.
 5. Pri konaní druhého stupňa sa primerane použijú pravidlá a zásady disciplinárneho konania prvého stupňa.
 6. Rozhodnutie druhého stupňa Rada vynesie po porade na uzavretom rokovaní, a to v prospech väčšiny hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu prípadne podpredsedu Spoločnosti, ak predseda Spoločnosti podľa odseku 3 tohto článku nemôže hlasovať. Uzavretého rokovania Rady sa zúčastňuje aj zástupca disciplinárnej komisie, avšak bez práva hlasovať.
 7. Ak v dôsledku aplikácie poslednej vety odseku 3 tohto článku počet členov Rady schopných hlasovať je menej ako 3, predseda Spoločnosti určí troch členov Spoločnosti s dostatočnými skúsenosťami k riešeniu príslušnej problematiky, s dobrou profesionálnou povesťou a bez konfliktu záujmov v súvislosti s odvolaním, ktorí sa zúčastnia odvolacieho konania namiesto členov Rady. Títo členovia si určia spomedzi seba predsedu, ktorý bude mať právomoci predsedu Spoločnosti podľa tohto článku.
 8. Obsah rozhodnutia sa dá na vedomie aj Odporcovi a Navrhovateľovi.
 9. Proti rozhodnutiu druhostupňového konania nie je možné sa odvolať.

Článok 8
Účinnosť

Tento disciplinárny poriadok bol schválený na valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov dňa 14.12.2016 a jeho ustanovenia sa použijú od 14.12.2016 na Podnety podané po 14.12.2016


Disciplinárny poriadok Slovenskej spoločnosti aktuárov

(schválený VZ dňa 24.03.2015)
mal rovnaké znenie ako DP schválený na VZ SSA dňa 15.3.2012, okrem Článku 3, odsek 6. Pôvodné znenie tohto článku:
6. V odseku 5. uvedená sankcia „ústne upozornenie“ sa nepoužije v prípade porušenia Pravidiel permanentného vzdelávania členov Spoločnosti.
A článku 8:
Tento disciplinárny poriadok bol schválený na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov dňa 24.03.2015 a jeho ustanovenia sa použijú od 24.03.2015 na Podnety podané po 24.03.2015


Disciplinárny poriadok Slovenskej spoločnosti aktuárov

(schválený na VZ SSA dňa 15.3.2012)

Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej len Spoločnosť) v súlade s článkom 11 Stanov Spoločnosti vydáva tento disciplinárny poriadok Spoločnosti (ďalej len Disciplinárny poriadok).

Článok 1
Predmet Disciplinárneho poriadku

 1. Predmetom Disciplinárneho poriadku je úprava, postavenie a úlohy disciplinárnej komisie, ďalej upravuje postup orgánov Spoločnosti pri riešení sťažností, v disciplinárnom konaní a pri ukladaní disciplinárnych sankcií.

Článok 2
Disciplinárna komisia

 1. Spoločnosť v zmysle článku 8 v spojení s článkom 11 Stanov Spoločnosti zriaďuje disciplinárnu komisiu, ktorá:
  • prijíma podnety voči členom Spoločnosti, u ktorých je dôvodné podozrenie, že porušili ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, Kódexu člena SSA, Stanov Spoločnosti, Pravidiel permanentného vzdelávania členov Spoločnosti a iných záväzných dokumentov,
  • prijíma podnety voči konaniu, ktorým bolo alebo mohlo byť poškodené dobré meno Spoločnosti,
  • v prípade opodstatnenosti prijatých podnetov podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
  • navrhuje opatrenia na nápravu porušenia a rozhoduje o udelení disciplinárnych sankcií voči členom Spoločnosti podľa pravidiel disciplinárneho konania.
 2. Disciplinárnu komisiu tvoria traja členovia, ktorí sú volení valným zhromaždením podľa Volebného poriadku Spoločnosti. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie je 2 roky a neskončí sa pred zvolením nových členov komisie.
 3. Ak sa člen disciplinárnej komisie nemôže zúčastniť práce komisie z dôvodu zaujatosti alebo z iných závažných dôvodov, alebo ak bol voči nemu podaný podnet, nahradí ho náhradník volený valným zhromaždením podľa Volebného poriadku spoločnosti.
 4. Disciplinárna komisia je uznášania schopná, ak sa jej rokovania zúčastnia všetci členovia.

Článok 3
Všeobecné ustanovenia disciplinárneho konania

 1. Disciplinárne konanie proti niektorému členovi Spoločnosti (ďalej len Odporca) môže iniciovať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba (ďalej len Navrhovateľ), a to na základe podpísaného podnetu (ďalej len Podnet), doručeného predsedovi disciplinárnej komisie.
 2. Disciplinárne konanie sa môže uskutočniť vtedy, ak dotknutá osoba bola členom Spoločnosti v čase vykonania predpokladaného priestupku. Ak medzičasom Odporca členstvo v Spoločnosti ukončí inak ako podľa bodu 3a) Rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti č. 2006/2, disciplinárne konanie sa neuskutoční, resp. už prebiehajúce konanie sa zastaví.
 3. Priestupok sa posudzuje podľa všeobecne záväzných predpisov a pravidiel Spoločnosti platných v čase vykonania priestupku. V prípade, ak pravidlá platné v čase posudzovania umožňujú menej prísne posúdenie priestupku, použijú sa tieto pravidlá.
 4. Za priestupok sa považuje najmä, ak člen Spoločnosti:
  • pri výkone aktuárskej práce vedome alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti koná v rozpore so Stanovami Spoločnosti, Pravidlami permanentného vzdelávania členov Spoločnosti, alebo inými základnými dokumentmi Spoločnosti alebo
  • bol v dôsledku svojho konania právoplatne odsúdený za vedomé spáchanie závažného trestného činu.
 5. Možné disciplinárne sankcie sú:
  • ústne upozornenie,
  • písomné pokarhanie,
  • povinnosť preukázať dodatočné CPD body podľa Pravidiel permanentného vzdelávania členov v stanovenej lehote
  • pozastavenie členstva v Spoločnosti (najviac na obdobie dvoch rokov),
  • zmena typu členstva,
  • vylúčenie zo Spoločnosti.
 6. V odseku 5. uvedené sankcie „ústne upozornenie“ a „pozastavenie členstva v Spoločnosti“ sa nepoužijú v prípade porušenia Pravidiel permanentného vzdelávania členov Spoločnosti.
 7. Rozhodnutie o disciplinárnej sankcii – s výnimkou ústneho upozornenia – sa zaznamená do evidencie členov Spoločnosti. Na predchádzajúce ústne upozornenie Spoločnosť môže brať zreteľ iba pri opätovnom vykonaní rovnakého priestupku. Pokiaľ sa disciplinárna sankcia týka člena Spoločnosti, ktorý je súčasne členom inej aktuárskej asociácie, o disciplinárnom rozhodnutí Rada Spoločnosti informuje aj túto aktuársku asociáciu.
 8. V prípade zmeny členstva disciplinárnej komisie sa prípady, ktoré neboli v čase zmeny členstva uzavreté, odovzdajú novým členom, ktorí môžu pri uzatváraní prípadu požiadať predchádzajúcich členov komisie o pomoc.

Článok 4
Prípravné konanie

 1. Disciplinárna komisia do 10 pracovných dní od doručenia Podnetu preskúma jeho obsah a všetky podporné dokumenty a rozhodne, či je Podnet opodstatnený.
 2. Ak disciplinárna komisia príde k názoru, že Podnet je neopodstatnený, predloží svoje písomné stanovisko v tomto zmysle predsedovi Rady Spoločnosti.
 3. Ak na základe posúdenia podľa odseku 1 tohto článku disciplinárna komisia rozhodne, že Podnet je opodstatnený, predseda disciplinárnej komisie zašle Odporcovi:
  • kópiu Podnetu a
  • kópiu Disciplinárneho poriadku.
 4. Disciplinárna komisia môže poveriť člena Spoločnosti, právnika alebo inú osobu alebo osoby kladením otázok v jej mene alebo pomocou pri príprave správy o prípade.
 5. Disciplinárna komisia môže požadovať a prijímať od Navrhovateľa alebo inej osoby informácie, ktoré považuje za potrebné.
 6. Disciplinárna komisia môže vypočuť ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, Navrhovateľa, Odporcu alebo iného jednotlivca. Ani Odporca ani jeho zástupcovia nesmú byť prítomní počas vypočúvaní alebo stretnutí disciplinárnej komisie a iných osôb bez jej súhlasu.
 7. Disciplinárna komisia má právo:
  • požadovať kópie alebo originály dokumentov, vrátane tých v elektronickej forme, potrebných pre vyšetrovanie od ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, a to bez ohľadu nato, či tento člen je alebo nie je subjektom tohto vyšetrovania,
  • požadovať ďalšie informácie, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania od ktoréhokoľvek člena Spoločnosti,
  • požiadať ktoréhokoľvek člena Spoločnosti, a to bez ohľadu nato, či tento člen je alebo nie je subjektom tohto vyšetrovania, aby sa pred ňu (alebo pred ňou určené osoby) dostavil v určenom čase a na určenom mieste a zodpovedal na otázky alebo iným spôsobom poskytol informácie, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania a
  • požiadať o právny alebo iný odborný posudok k otázkam, ktoré sa týkajú predmetu vyšetrovania.
 8. Odporca alebo iný člen Spoločnosti nie je povinný poskytnúť informácie alebo dokumenty podľa odseku 7 tohto článku, ak sú tieto predmetom zákonnej mlčanlivosti alebo ak môžu viesť k jeho obvineniu alebo trestno-právnemu stíhaniu.
 9. Disciplinárna komisia po ukončení vyšetrovania pripraví správu o prípade, ktorá obsahuje všetky relevantné fakty, ktoré komisia považuje za dôležité pri rozhodovaní, či bol alebo nebol spáchaný priestupok.
 10. Správa o prípade obsahuje najmä správu o Podnete. Správa o prípade môže obsahovať skutočnosti, ktoré môžu viesť k priestupku mimo rozsahu Podania, ak tento možný priestupok:
  a. sa dostal do pozornosti disciplinárnej komisie v priebehu vyšetrovania, a
  b. nie je alebo nebol predmetom iného Podania, ktoré disciplinárna komisia vyšetruje osobitne.
 11. Disciplinárna komisia sa jednohlasne rozhodne:
  a. že proti Odporcovi nebude viesť disciplinárne konanie, alebo
  b. odovzdať správu o prípade predsedovi Rady Spoločnosti s odporučením začatia disciplinárneho konania voči Odporcovi.

Článok 5
Prvostupňové konanie

 1. Ak tak predseda Rady na základe správy o prípade podľa článku 4 rozhodne, predseda disciplinárnej komisie do 20 pracovných dní zabezpečí vytýčenie pojednávania. V prípade potreby resp. na základe nových skutočností, ktoré sa medzičasom objavili je možné vytýčiť aj viacero pojednávaní.
 2. Predseda disciplinárnej komisie sa s Odporcom o termínoch pojednávaní – podľa možnosti – vopred dohodne. V prípade, ak Odporcu nie je možné zastihnúť na naposledy známej adrese do 20 pracovných dní, alebo sa nepodarí dohodnúť termín prvého pojednávania do 40 pracovných dní, predseda disciplinárnej komisie na základe svojej právomoci vytýči termín pojednávania, o ktorom zúčastnené strany konania (Odporcu resp. jeho zástupcu, predvolaných svedkov, znalcov a členov disciplinárnej komisie) upovedomí najmenej 20 pracovných dní vopred.
 3. Predseda disciplinárnej komisie je povinný správu o prípade sprístupniť Odporcovi, a to najneskôr 10 pracovných dní pred pojednávaním. Na pojednávaní má Odporca právo na obhajobu.
 4. Ak sa Odporca napriek predvolaniu nedostaví, pojednávanie sa môže uskutočniť aj v jeho neprítomnosti. V prípade, že sa pojednávania nemohol zúčastniť v dôsledku dokázateľne objektívnych skutočností, do 20 pracovných dní sa mu poskytne možnosť vypočutia. Na objektívne skutočnosti je možné sa odvolať najviac trikrát.
 5. O disciplinárnom pojednávaní sa vyhotovuje zápisnica.
 6. Skutkovú podstatu priestupku stanoví disciplinárna komisia na základe zhodnotenia správy o prípade a prípadných dôkazov uvedených počas priebehu prípravného konania. Svoje rozhodnutie vynesie bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov, na základe slobodného zváženia dôkazov, po porade na uzavretom rokovaní, a to jednoduchou väčšinou hlasov.
 7. Pri určení disciplinárnej sankcie je potrebné brať do úvahy poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, a to najmä závažnosť priestupku a jeho možné opakovanie, mieru zavinenia resp. nedbalosti, spôsobenú škodu ako aj mieru do akej si Odporca uvedomuje spáchanie priestupku. Je potrebné zvážiť, či spáchaný priestupok priamo alebo nepriamo poškodil Spoločnosť resp. dobrú povesť profesie a jej spoločenské postavenie a aj mieru tohto poškodenia.
 8. Rozhodnutie disciplinárnej komisie pozostáva z výrokovej časti a z odôvodnenia. Výroková časť musí obsahovať najmä osobné údaje Odporcu, skutočnosť pozastavenia disciplinárneho konania alebo rozhodnutie o disciplinárnej sankcii, ďalej ustanovenie, že voči rozhodnutiu sa Odporca alebo jeho zástupca môže do 10 pracovných dní od jeho doručenia odvolať. Odôvodnenie rozhodnutia musí obsahovať skutkovú podstatu a z nej vyplývajúce skutkové a právne dôsledky.
 9. Navrhovateľovi sa dá na vedomie obsah rozhodnutia, a to po jeho vstúpení do právoplatnosti.

Článok 6
Druhostupňové konanie

 1. Voči rozhodnutiu vynesenému v prvostupňovom konaní môže do 10 pracovných dní od jeho doručenia Odporca alebo jeho zástupca podať písomné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať Rade Spoločnosti prostredníctvom disciplinárnej komisie, ktorá rozhodovala na prvom stupni. Odvolanie má na vykonateľnosť rozhodnutia odkladný účinok.
 2. Ak je odvolanie podané včas, predseda disciplinárnej komisie bez zbytočného odkladu doručí predsedovi Rady pre účely druhostupňového konania toto odvolanie ako aj spisový materiál vo veci vzniknutý. V opačnom prípade prvostupňové rozhodnutie disciplinárnej komisie nadobudne právoplatnosť.
 3. Disciplinárne konanie druhého stupňa vedie predseda Rady. Na zasadanie Rady, na ktorom sa uskutoční pojednávanie druhého stupňa je potrebné predvolať Odporcu resp. jeho zástupcu a pozvať predsedu disciplinárnej komisie alebo iného člena disciplinárnej komisie, ak sa predseda komisie prvostupňového konania nezúčastňoval. V prípade potreby sú predvolaní aj iní účastníci konania. V prípade, že sa disciplinárne konanie druhého stupňa týka člena Rady ako Navrhovateľa alebo Odporcu, prípadne člen Rady je v konflikte záujmov v súvislosti s Podnetom, nemá tento člen právo hlasovať v tomto pojednávaní a považuje sa za neprítomného.
 4. Termín pojednávania druhého stupňa vytýči predseda Rady, pričom toto pojednávanie sa uskutoční aj v prípade neprítomnosti riadne predvolaných účastníkov.
 5. Pri konaní druhého stupňa sa primerane použijú pravidlá a zásady disciplinárneho konania prvého stupňa.
 6. Rozhodnutie druhého stupňa Rada vynesie po porade na uzavretom rokovaní, a to v prospech väčšiny hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu prípadne podpredsedu Rady, ak predseda Rady podľa odseku 3 tohto článku nemôže hlasovať. Uzavretého rokovania Rady sa zúčastňuje aj zástupca disciplinárnej komisie, avšak bez práva hlasovať.
 7. Ak v dôsledku aplikácie poslednej vety odseku 3 tohto článku počet členov Rady schopných hlasovať je menej ako 3, predseda Rady určí troch členov Spoločnosti s dostatočnými skúsenosťami k riešeniu príslušnej problematiky, s dobrou profesionálnou povesťou a bez konfliktu záujmov v súvislosti s odvolaním, ktorí sa zúčastnia odvolacieho konania namiesto Rady. Títo členovia si určia spomedzi seba predsedu, ktorý bude mať právomoci predsedu Rady podľa tohto článku.
 8. Obsah rozhodnutia sa dá na vedomie aj Odporcovi.
 9. Proti rozhodnutiu druhostupňového konania nie je možné sa odvolať.

Článok 7
Účinnosť

Tento disciplinárny poriadok bol schválený na Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti aktuárov dňa 15.3.2012 a jeho ustanovenia sa použijú od 15.03.2012 na Podnety podané po 15.03.2012.